Sökning: "begreppsbildning i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden begreppsbildning i förskolan.

 1. 1. Fysikundervisning inom förskolan i en utomhusmiljö : En kvalitativ studie med en planerad aktivitet som observationsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Eriksson; Sofie Hammarström; [2019]
  Nyckelord :Friction; Outdoor education; Physics education; Preschool; Science education.; Friktion; Fysikundervisning; Förskola; Naturvetenskapsundervisning; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att se hur utomhusmiljön på förskolan går att använda som ett pedagogiskt verktyg för att lära barn om fysikaliska fenomen. Vi har valt att göra detta genom att använda oss utav två metodansatser, observationer och intervjuer där det under observationerna utfördes en förutbestämd aktivitet som utforskade friktion i en rutschkana. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i förskolan Skapandet av en bilderbok : En bilderbok inriktad på nedbrytningsprocesser av organiskt material med tillhörande lärarhandledning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hansson Sara; Lidberg Emma; [2018]
  Nyckelord :Bilderbok; lärarhandledning; nedbrytningsprocesser; tidig barndomsutbildning; utbildning för hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Hur det går att arbeta för en hållbar utveckling är något som ligger högt på agendan både i samhället i stort och på verksamhetsnivå, i detta fall förskoleverksamhet. Hållbar utveckling benämns för första gången som begrepp i den kommande reviderade läroplanen för förskola som träder i kraft i juni 2019. LÄS MER

 3. 3. Talas det matte? : En jämförelsestudie mellan olika pedagogers yrkesroll och mängden matematiska ord verbalt kommunicerade till barnen under lunchen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Angelica Eriksson; [2018]
  Nyckelord :begreppsbildning; kommunikation; jämförelsestudie; matematik; språk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en jämförelsestudie med en kvantitativ ansats. Mitt syfte har varit att undersöka mängden matematiska begrepp pedagoger i förskolan kommunicerar till barnen under lunchen och som metod har jag använt mig av strukturerade observationer med hjälp av observationschema. LÄS MER

 4. 4. Två språk eller flera : Svenska som andraspråk i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Miranda Karjagdiu; Milka Veleva; [2017]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; flerspråkighet; förskola;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan finns det flera barn som har svenska som andraspråk och invandringen i Sverige växer mer än någonsin. Nästan vart femte förskolebarn använder fler än ett språk dagligen. Den sociokulturella teorin ligger till grund i vår undersökning eftersom människan lär sig språk genom att samspela med andra. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet i förskolan. : En intervju- och observationsstudie av pedagogers arbete med flerspråkiga barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskapHögskolan i Gävle/Lärarutbildningsnämnden; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Kling; Elisabeta Rota Razafimandimbison; [2015]
  Nyckelord :Barn; flerspråkighet; förskola; interkulturellt förhållningssätt; lärandemiljö; språkutveckling; svenska språket;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. Utifrån insamlat empiriskt material avsågs att besvara tre valda frågeställningar som behandlar lärandemiljön, pedagogernas resonemang kring språkutveckling i sitt arbete samt deras strategier för språkutveckling hos flerspråkiga barn. LÄS MER