Sökning: "begreppsförståelse i svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden begreppsförståelse i svenska.

 1. 1. Uttrycksformer som stöd för att utveckla begreppsförståelse : En studie om hur elevers möten med olika uttrycksformer skapar erfarenheter som möjliggör utvecklande av begreppsförståelsen i den marknadsdominerande läroboken för F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Elin Nordblad; [2020]
  Nyckelord :Conceptual understanding; representations; transitions; zone of proximal development; textbook.; Begreppsförståelse; uttrycksformer; transformationer; proximala utvecklingszonen; lärobok;

  Sammanfattning : Eftersom läroboken har en dominerande roll i den svenska matematikundervisning är det av vikt att läroböckernas innehåll är av god kvalitet och arbetar mot de mål som skolans styrdokument strävar mot. Begreppsförståelsen kan förstås som grunden i det matematiska tänkandet. LÄS MER

 2. 2. Undervisningsmetoder i problemlösning. En studie om hur olika undervisningsmetoder i problemlösning kan påverka elevernas kommunikationsförmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gorstein Jenny; Al-rudainy Annfäl; [2020]
  Nyckelord :matematikundervisning; matematiskt språk; problemlösning; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : En orsak till elevernas svårigheter med problemlösning är att de inte får de förutsättningar som krävs för att utveckla sin begreppsförståelse och kommunikationsförmågan. Genom att ge eleverna möjlighet att samarbeta vid problemlösning, genom att diskutera utmanande matematiska problem i grupp, kan de alla matematiska förmågorna utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar lärare för att främja elevers ordförråd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; ordförråd; ordinlärning; språkutveckling;

  Sammanfattning : En betydande komponent i elevers språkutveckling och läsförståelse är ordförrådet. Elevers ordförråd och begreppsförståelse är avgörande för deras framgång i grundskolan såväl som vid vidare studier och det kommande vuxenlivet. LÄS MER

 4. 4. Jag kunde se vad det stod men jag vet inte vad det betyder : Bildstödets betydelse för begreppsförståelse i matematik i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kim Simonsson; Elin Kraaijenbrink; [2020]
  Nyckelord :Math word problems; visual support; reading comprehension; concept comprehension; mathematical concepts; resources; social semiotics; matematiska textuppgifter; bildstöd; läsförståelse; begreppsförståelse; matematiska begrepp; resurser; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning elever i årskurs 3 kan öka sin begreppsförståelse med hjälp av bildstöd. Studiens teoretiska ram grundar sig i den socialsemiotiska teorin som riktar in sig på hur kommunikation sker. LÄS MER

 5. 5. Begreppen som portvakter in i den matematiska världen : En empirisk studie om vad elever med svenska som andraspråk möter i ett svenskspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isak Juhlander; [2019]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; flerspråkighet; Freudenthal; Cummins; Vygotskij; begreppsförståelse; matematiska resonemang; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka elevernas reflektioner och frågor om språk i matematikundervisningen. Studien har utgått från klassrumsobservationer vid helklassundervisning och parintervjuer där elever fått lösa textbaserade uppgifter tillsammans. LÄS MER