Sökning: "begreppsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet begreppsförståelse.

 1. 1. Läsundervisning för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Romppainen; Frida Persson; [2020]
  Nyckelord :lärarintervjuer; läsinlärning; språkstörning; The Simple View of Reading;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa lärares perspektiv på läsundervisningen i tidiga skolår för elever med språkstörning. Om vi som speciallärare får förståelse för hur läsutvecklingen påverkas hos elever med språkstörning och hur undervisningen på ett framgångsrikt sätt kan möta elever med språkstörning, ökar möjligheten att tidigt sätta in rätt anpassningar och stöd. LÄS MER

 2. 2. Aktionsforskning på sfi. En studie om att effektivisera undervisningen av partikelverb

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lisa Thorén; [2019-10-25]
  Nyckelord :sfi; partikelverb; begreppsförståelse; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Som sfi-elev är det viktigt att snabbt bygga upp ett stort ordförråd för att nå målen för den sista kursen på sfi, kurs D. Det finns dock många faktorer som gör att det kan vara problematiskt att bygga upp ett stort ordförråd och när en viss nivå har uppnåtts i språket räcker det inte med att memorera konkreta ord utan inläraren behöver även lära sig abstrakta ord samt få en förståelse för hur ord kan kombineras och vilken underliggande betydelse ord har. LÄS MER

 3. 3. Att få grepp om begrepp : En kvalitativ studie av gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Madeleine Carlzon; [2019]
  Nyckelord :Mathematics didactics; trigonometry; conceptual understanding; the unit circle; high school students; Matematikdidaktik; trigonometri; begreppsförståelse; enhetscirkeln; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri. Eleverna, som samtliga läser Ma 4, besvarade anonymt två frågeformulär där det ena bestod av en öppen fråga, medan det andra var upplagt som ett test med uppgifter att lösa. LÄS MER

 4. 4. Elevers lärande i matematikens algebra : En kvalitativ studie om begreppsförståelse i en årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenny Green; Linda Larsson; [2018]
  Nyckelord :Algebra; algebraiskt uttryck; begreppsförståelse; bokstavssymboler; ekvation; likhetstecken; matematik;

  Sammanfattning : Algebra är ett komplext område. Syftet med studien är att undersöka elevernas begreppsförståelse i matematikens algebra. Undersökningen studerar varierad undervisning där elever bland annat arbetar i grupper med uppgifter som exempelvis spel. Studien är kvalitativt genomförd med videoobservationer som insamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Begreppsförmåga : En studie om elevers visade begreppsförmåga med fokus på lägesord inom matematik i skolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emma Johansson; Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Begreppsförmåga; förmågor; lägesord; matematik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur elevers begreppsförmåga i matematik, med fokus på lägesord, ges möjlighet att tränas och utvecklas i årskurs 1. För att undersöka detta utfördes två elevsamtal med totalt åtta elever från två klasser, två lärarintervjuer samt observation av två matematiklektioner. LÄS MER