Sökning: "begreppslig förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden begreppslig förmåga.

 1. 1. Det kooperativa lärandets effekt på elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erica Åkesson; Linn Samebrg; [2021]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; kooperativt lärande; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt inriktar sig på elever i lågstadiet i relation till det kooperativalärandets effekter på matematiklärande. Mer specifikt ligger fokus på att besvara vilka föroch nackdelar det kooperativa lärandet kan ha för elever lärande i matematik. LÄS MER

 2. 2. De fem förmågorna Lärares tolkning och användning i pedagogiska planeringar

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Carina Karim; [2019]
  Nyckelord :förmågor; grav språkstörning; lärares pedagogiska planering; specialskola; The Big 5.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractKarim, Carina (2019), De fem förmågorna. Lärares tolkning och användning i pedagogiska planeringar. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Bråk, en betydelsefull utmaning i matematik : En kvantitativ studie i form av intervention inom bråk på gruppnivå, Tier 2 i matematik på introduktionsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Petra Axling; Kerstin Elmstedt; [2019]
  Nyckelord :Bråk; begreppslig förmåga; procedurförmåga; intervention; Response to Intervention RTI ; Tier 2; introduktionsprogrammet;

  Sammanfattning : Studien har utgått från en modell, Respons to Intervention (RTI) och syftet har varit att bidra med kunskap om interventioner och att undersöka om en intervention, RTI på Tier 2nivå, i matematik inom området bråk genom explicit undervisning, laborativt material och digitalt läromedel (Nomp) har effekt på elever i svårigheter i matematik (årskurs 9) på introduktionsprogrammet. Urvalet av elever byggde på ett övergripande matematiktest som alla elever (n=40) i fyra olika matematikklasser genomfört vid samma tillfälle på introduktionsprogrammet på en gymnasieskola. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på matematisk språkutveckling : En systematisk litteraturstudie gällande språkliga förutsättningar samt didaktiska aspekter för andraspråkselevers matematiska språkutveckling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Michael Staugaard; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; language development; second language learner; Matematik; språkutveckling; andraspråkselever;

  Sammanfattning : I den svenska skola är idag cirka 20 % andraspråkselever, det vill säga att de har ett annat modersmål än svenska. Då elevernas lärande är avhängigt av förmågan till interaktion med lärare samt klasskamrater, spelar den kommunikativa förmågan spelar en central roll i skolan samt ställer specifika krav på lärarens utformning av undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Lgr11 i fokus : En läromedelsanalys av två läroböcker i matematik från årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Janna Waltersson; [2016]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Lgr11; matematik; lärobok; förmågor;

  Sammanfattning : Detta är en läromedelsanalys gjord på två läroböcker i matematik för årskurs 1. Böckerna är Prima matematik och Matte eldorado. LÄS MER