Sökning: "begriplig input"

Hittade 1 uppsats innehållade orden begriplig input.

  1. 1. Att utveckla det svenska språket med hjälp av skönlitterära texter. : En studie med fokus på lärarens arbetssätt.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

    Författare :John Petersson; [2019]
    Nyckelord :Begriplig input; begriplig output; socialkonstruktionism; skönlitterära texter; andraspråkselever.;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka arbetssätt lärare använder med skönlitterära texter för att utveckla det svenska språket hos andaspråkselever. I studien intervjuas fyra lärare på fyra mångkulturella skolor. Lärarna arbetar i årskurs fyra, fem och sex. LÄS MER