Sökning: "behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 8642 uppsatser innehållade ordet behandling.

 1. 1. Hur framställs PCOS och personer med PCOS i webbaserad rådgivning? En textanalys av sex sjukvårdsrådgivande webbsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Hassnert; [2023-07-31]
  Nyckelord :textanalys; modelläsare; PCOS; polycystiskt ovariesyndrom; polycystiskt ovarialsyndrom; normkritik; hälsokommunikation;

  Sammanfattning : Den medicinskt rådgivande webbartikeln, som finns på exempelvis 1177.se, är en typ av text som allt fler läser idag. Artikeln fyller en viktig funktion i främjandet av hälsolitteracitet, eftersom den är ett sätt för svensk hälso- och sjukvård att förmedla forskningsbaserad fakta och rådgivning om hälsa och sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS TRYGGHET VID VÅRDANDET AV PATIENTER MED INFEKTIÖS ENDOKARDIT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Sivert; Maria Ringholm; [2023-06-28]
  Nyckelord :trygghetsfaktorer; sjuksköterskor; infektiös endokardit; teamarbete; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infektiös endokardit (IE) är en ovanlig men livshotande diagnos som ofta kräver lång behandling och vårdtid på slutenvårdsavdelning. Komplikationer kan uppstå och patienten kan hastigt försämras. Detta ställer krav på sjuksköterskan vars främsta ansvarsområden är att planera och leda omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Första tiden hemma En litteraturstudie över mäns upplevelser av första tiden efter radikal prostatektomi.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Modéer Jenny; Karolina Pontén; [2023-06-28]
  Nyckelord :needs; patient perspective; postoperative period; prostate cancer; radical prostatektomi; self care; ;

  Sammanfattning : Bakgrund. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Det finns två botande behandlingar; strålning och operation då hela prostatan avlägsnas, radikal prostatektomi. Den vanligaste operationsmetoden är en robotassisterad titthålsteknik, så kallad robotassisterad laporoskopisk radikal prostatektomi (RALP). LÄS MER

 4. 4. Effekter och upplevelser av fysisk aktivitet för barn och unga vuxna med depression - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Gardtman; Sofia Malmberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem som orsakar stort lidande. Idag lider fler barn och unga vuxna av depression och konsumerar större mängd antidepressiv medicin än någonsin tidigare. Standardbehandlingen av depression är psykologisk och/eller farmakologisk behandling, fysisk aktivitet erbjuds endast som en tilläggsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår inom slutenvården - En Litteraturöversikt Mary

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mary Demir; Ezatullah Yosofi; [2023-06-27]
  Nyckelord :Omvårdnadsarbete; Sjuksköterska; Slutenvården; Trycksår; Trycksårprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden eller underliggande vävnad som beror på långvarigt tryck på huden. Trycksår är en vanlig vårdskada inom slutenvården som orsakar lidande för patienten. Det är sjuksköterskans ansvar att kunna identifiera riskfaktorer och utföra omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår. LÄS MER