Sökning: "behaviorism och lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden behaviorism och lärande.

 1. 1. Styrkor och svagheter med formell och informell samhällsundervisning - Kunskapsutveckling i relation till undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Edvina Andersson; Elsie Alver; [2019]
  Nyckelord :Formell undervisning; informell undervisning; kunskapsutveckling; meningsfullhet; motivation; multimodal;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig i frågeställningen om vad forskning säger hur samhällsundervisning bör utformas i årskurs 4-6, för att säkerställa kunskapsutveckling hos alla elever. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka risker och fördelar med olika undervisningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Menar du att du vill ha saxen? : förskolans betydelse för flerspråkiga barns utveckling av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annie Gatumbuko; [2019]
  Nyckelord :multilingual children; physical environment; interaction; socio-cultural perspective; body language; Flerspråkiga barn; fysiska miljön; interaktion; sociokulturellt perspektiv; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Den fysiska miljön, pedagogernas förhållningsätt, interaktion mellan barn och barn och mellan barn och vuxna påverkar barns språkutveckling. Det framhäver pedagogerna i denna undersökning. LÄS MER

 3. 3. ”Sluta fylla i med tusch, annars får du gå till byggrummet!” En studie om operanta betingningar i pedagogers konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lan Chen; Jenny Dam; [2019]
  Nyckelord :aversiv styrning; behaviorism; förskola; konflikthantering; negativ förstärkning; pedagogiskt förhållningssätt; positiv förstärkning; Skinners operanta betingning; sänkt förstärkningsfrekvens;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på de konflikter som uppstår mellan barn och vilka metoder som används av personalen på förskolan för att lösa en konflikt. Vi har genomfört observationer på två förskolor. Intervjuer med personal på samtliga förskolor har även genomförts för att styrka personalens handlingar med resonemang. LÄS MER

 4. 4. Röster om ett Good Behavior Game - En fältstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Edensand; [2019]
  Nyckelord :Behaviorism; Good Behavior Game;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer lyssna till fyra pedagogers upplevelser av att implementera ett Good Behavior Game (GBG) på en skola under ett läsår. Spelet är en försvenskad version av ett GBG, vilket är en metod för pedagogerna att minska regelbrytande beteende hos eleverna i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. "Det är verksamheten som ska bedömas och inte barnet" : Förskollärares konstruktion av barnet i utvärdering och uppföljning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefina Johansson; Sandra Forssell; [2018]
  Nyckelord :bedömning; förskola; förskollärare; utvärdering; uppföljning;

  Sammanfattning : Enligt Läroplanen för förskolan ska förskolans verksamhet kontinuerligt och systematiskt utvärderas,följas upp och utvecklas för att skapa en god kvalitet. Genom att dokumentera barnets utveckling och lärande kan den pedagogiska verksamheten analysera och utvärdera hur verksamheten tillgodoser barnets möjligheter till utveckling och lärande. LÄS MER