Sökning: "behavioural finance"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden behavioural finance.

 1. 1. CSR inom banksektorn : En studie om konsumenternas uppfattning kring bankernas CSR-arbete

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nicki Farahzadi; [2019]
  Nyckelord :CSR; sustainability; investments; ethical aspects; environmental factors; consumers and values; CSR; hållbarhet; investeringar; etiska aspekter; miljöfaktorer; konsumenter och värderingar;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att, genom ett konsumentperspektiv, undersöka värderingar och åsikter rörande etiska och miljömässiga aspekter inom bankernas CSR-arbete.  Forskningsfråga: Vilken betydelse har bankernas CSR-arbete för kunderna?  Delfrågor: Hur väsentligt för bankkunder är etiska aspekter inom fondinvestering?  Hur avgörande för bankkunder är miljömässiga aspekter inom fondinvestering?  Teori: Följande teorier behandlar och relaterar till CSR, CSR-definition, Legitimitetsteori, Intressentteori, Teori om Planerad Beteende och Behavioural Finance  Metod: En kombination av kvantitativ och kvalitativa metod tillämpas för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Kvinnoporträttering & Aktieinvestering: En kvantitativ studie om femvertisings effekter på privatpersoners investeringsintention

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Katarina Dahlgren; Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :femvertising; behavioural finance; advertising; investment intention; brand attitude;

  Sammanfattning : Femvertising is a relatively new phenomenon and a growing trend within marketing amongst companies that emphasize on corporate social activism. However, the current research on the effects of femvertising are mainly focused on women's perceptions and consumer behaviour. LÄS MER

 3. 3. Seeking Climate Justice in the Financial Sector: Interpreting the fiduciary duty of Estonian pension funds based on their contribution to reinforcing/tackling climate change

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Uku Lilleväli; [2019]
  Nyckelord :ethical finance; responsible finance; ESG integration; fiduciary duty; climate change; climate lobbying; climate risks; pension funds; financial institutions; Estonia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change – considered as the most acute risk to our planet – is mostly fuelled by the oper-ations of influential corporates who are financially supported by financial institutions, which have traditionally specialised on profit-maximisation and neglected climate risks in investment processes. However, considering economy’s increasing financialisation and the growing science behind the financial materiality of climate risks, disregarding these risks potentially harms in-vestment returns and the society more broadly. LÄS MER

 4. 4. Intellektuellt kapital – osynligt men väsentligt : En kvalitativ studie hur finansiella rådgivare inom bankväsendet värderar och bedömer intellektuellt kapital hos kunskapsföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Lindberg; Filip Waldelius; [2019]
  Nyckelord :Intellectual capital; knowledge companies; financial advisor; value; asses; behavioural finance; Intellektuellt kapital; kunskapsföretag; finansiell rådgivare; värdering; bedömning; finansiellt beteende;

  Sammanfattning : Expansion, development and knowledge have characterized the economy in recent decades and we are now living in a knowledge society. This has created an alteration in the typical features of the assets where invisible capital in the form of intellectual capital has become more important. LÄS MER

 5. 5. Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Wisborn; Ahmed Ben Moussa; [2019]
  Nyckelord :Finans; Fastigheter; Amorteringskrav; Behavioural finance; Abnormal avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad. Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: NEKH01, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Wisborn och Ahmed Ben Moussa Handledare: Claes Bäckman Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de kommersiella fastighetsbolagen har haft bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen på stockholmsbörsen efter amorteringskravets införande. LÄS MER