Sökning: "bekönad rasism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden bekönad rasism.

 1. 1. “BEING THE BLACK BOSSLADY” - En kvalitativ studie om afrosvenska kvinnliga chefers upplevelser av rasifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nathalie Udd; [2020-10-13]
  Nyckelord :afrosvenskar; vithetsnorm; bekönad rasism; rasifiering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och öka förståelsen för afrosvenska kvinnliga chefersupplevelser av att bli rasifierade på sina arbetsplatser.Frågeställningar: På vilket sätt upplever intervjupersonerna att de blirrasifierade på sina arbetsplatser? Vilka konsekvenser uppleverintervjupersonerna att rasifiering på arbetsplatsen kan medföra?Studien baseras på en kvalitativ metod och individuella semistrukturerade intervjuer hargenomförts på fyra kvinnor som identifierar sig som afrosvenskar och inneharchefspositioner. LÄS MER

 2. 2. Vardagsrasismens ansikte : en narrativanalys av afrosvenska kvinnors uttryck för upplevd rasism ur ett vardagsrasistiskt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Josefin Aldegren; [2015]
  Nyckelord :Rasism; vardagsrasism; bekönad rasism; afrosvenska kvinnor; objektifiering; exotifiering; rasifiering; narrativanalys. objektifiering; narrativanalys.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga målet med uppsatsen är att med hjälp av narrativanalys undersöka hur afrosvenska kvinnor i Sverige, genom berättelser tagna från Instagram kontot ”Svartkvinna” och dokumentären Raskortet, ger uttryck för en upplevd vardagsrasism. Vardagsrasism är ett teoretiskt begrepp utvecklat av forskaren Philomena Essed, vars innebörd liknas med vardaglig underordning. LÄS MER