Sökning: "bekvämlighetsurval kvalitativ Bryman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bekvämlighetsurval kvalitativ Bryman.

  1. 1. Den virtuella mötesplatsen : En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Sarah Malm Andersson; [2006]
    Nyckelord :Anonymitet; bekräftelse; identitetsskapande; interaktion; Internet; Lunarstorm; roll; socialisation; ungdomar;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur ungdomar använder sig av Lunarstorm som en del av sin vardag, och hur de med hjälp av detta community skapar en egen identitet. Uppsatsens frågeställning är: Vilken roll spelar Lunarstorm i ungdomars identitetsskapande? Uppsatsens tidigare forskning är indelad i personers livsstil och kapital, socialisation och identitet. LÄS MER