Sökning: "bekvämlighetsurval kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade orden bekvämlighetsurval kvalitativ.

 1. 1. Vård-och omsorgspersonalens upplevelse av arbetsmiljö och ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paula Klenze; Mariana Lesic; [2022]
  Nyckelord :work environment; covid-19; health promotion leadership; New Public Management; arbetsmiljö; covid-19; hälsofrämjande ledarskap; New Public Management;

  Sammanfattning : Coronapandemins effekter har påverkat hälso-och sjukvården runt om i världen. Det har i sin tur utmanat den svenska sjukvården generellt och personalen som jobbar inom vård-och omsorg, specifikt äldreomsorg och inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). LÄS MER

 2. 2. Psykologiska kontrakt i plural : en kvalitativ studie av bemanningsanställda som har två arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Andersson; Mira Petersen; [2022]
  Nyckelord :Arbets-och organisationspsykologi; bemanningsanställda tjänstepersoner; trepartsrelation; psykologiskt kontrakt; förväntningar;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur det psykologiska kontraktet upplevdes för arbetstagare som hade fler än en arbetsgivare. Ett målinriktat bekvämlighetsurval tillämpades. Totalt deltog 10 respondenter, tre män samt sju kvinnor vars åldrar varierade mellan 23 och 40 år. LÄS MER

 3. 3. Hybrid är det nya normala : En kvalitativ studie om förhoppningarna om arbetslivet efter påtvingat distansarbete.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Anttila; Jenný Jensdóttir; [2022]
  Nyckelord :teleworking; remote working; future work life; hybrid work; arbets- och organisationspsykologi; distansarbete; framtida arbetsliv; hemarbete; hybridarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de förhoppningar som kontorsanställda hade om hur ett framtida arbetsliv, enligt deras mening, bör te sig efter det att de har blivit tvingade att arbeta på distans. Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med bekvämlighetsurval kombinerat med snöbollsurval vilket resulterade i tolv intervjudeltagare (n=12). LÄS MER

 4. 4. GÄLLER INTE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ALLA KVINNOR? : En kvalitativ studie om yrkesverksamma socialarbetares möjligheter och begränsningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor i missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Lindblad; Julia Ceesay; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relation; kvinnor; missbruk; socialt arbete; särskilt sårbara grupper; normalisering; samverka ;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka yrkesverksamma socialarbetares upplevda möjligheter och begränsningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor i missbruksproblematik. Vi har använt en kombination av ett målstyrt urval och ett bekvämlighetsurval där vi genom en kvalitativ metodansats har genomfört fem semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma socialarbetare inom missbruksvård i svensk socialtjänst. LÄS MER

 5. 5. I GRÄNSLANDET MELLAN TVÅ VERKSAMHETER : En kvalitativ studie om pedagoger i fritidshems upplevelser av det dubbla uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :David Karlsson; Joel Sandén; [2022]
  Nyckelord :Dubbla uppdraget; samverkan; fritidspersonal; möjligheter och utmaningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka verksamma fritidspedagoger som arbetar i det dubbla uppdraget inom skol- och fritidsverksamhet. I bakgrunden har vi en genomgång om fritidshemmets utveckling samt personalens historia inom fritidshem. LÄS MER