Sökning: "belöningssystem motivation pengar prestation kultur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden belöningssystem motivation pengar prestation kultur.

  1. 1. Belöningssystem - mer än bara pengar? : En etnografisk studie om kulturella styrmedel

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Hanna Stegared; [2011]
    Nyckelord :belöningssystem motivation pengar prestation kultur;

    Sammanfattning : Det finns starka skäl att tro att pengar spelar mer än enbart en materiell roll för våra organisationers styrning, utveckling och beteende. Utgångspunkten för uppsatsen är att det finns en annan sida av myntet som åberopar pengars symboliska värden. LÄS MER