Sökning: "bemöta autism"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden bemöta autism.

 1. 1. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Professionellas arbete med social isolering bland vuxna med högfungerande autism : En kvalitativ studie om professionellas arbetssätt och upplevelse av social isolering hos vuxna med högfungerande autism

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Solberg; Matilda Eriksson; [2022]
  Nyckelord :social isolation; high-functioning autism; loneliness; theory of recognition; strengths perspective; working methods.; social isolering; högfungerande autism; ensamhet; erkännande; styrkefokuserat förhållningssätt; arbetssätt.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida professionella med koppling till LSS-verksamheter inom Eskilstuna kommun upplever vuxna med högfungerande autism som socialt isolerade, vilka bakomliggande faktorer de professionella anser orsaka social isolering samt hur de arbetar för att bemöta detta. Omfattningen av forskning som finns om social isolering hos vuxna med högfungerande autism är liten. LÄS MER

 3. 3. Neurodevelopmental disorders and team sports : Conditions for including children and youths with neurodevelopmental disorders in team sports in Sweden

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Breitkreuz Chauvet; [2022]
  Nyckelord :Neurodevelopmental Disorders; Autism Spectrum Disorder ASD ; Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD ; Tourette Disorder TD ; Developmental Language Disorder DLD ; team sports; inclusion;

  Sammanfattning : Background: Children and youths with neurodevelopmental disorders are less physically active and have inferior physical fitness levels than their typically developed peers. Organized activities, especially team sports, can be challenging to this group due to common socio-behavioral, linguistic, and personality characteristics and limitations in motor proficiency. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledares berättelser kring vägledning med NPF-diagnostiserade gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sandra Hansson; Madeleine Blomkvist; [2021]
  Nyckelord :neurodevelopmental disorders; guidance couseling; special knowledge; highschool; neuropsykiatriska funktionsvariationer; vägledning; specialkompetens; gymnasieskola; studie- och yrkesvägledarelkompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur studie- och yrkesvägledare, som saknar sakkunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), upplever att vägleda elever med dessa diagnoser på gymnasieskolor. Vi har ämnat ta reda på hur studie- och yrkesvägledare bemöter elevernas behov, samt förbereder eleverna inför framtida studie- och yrkesval. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet att vårda individer med autismspektrumtillstånd inom slutenvård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Lovisa Andersson; Moa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; omvårdnad; personcentrerad vård; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli sjuk och hamna på sjukhus kan vara en stor omställning för vem som helst, men för en person som har autismspektrumtillstånd (AST) kan det vara en ännu större utmaning. Personer med AST har ett stort behov av rutiner och är mycket känsliga för starka sinnesintryck så som lukt, ljud och känsel. LÄS MER