Sökning: "bemötande och grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden bemötande och grupp.

 1. 1. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 2. 2. Personer med narkotikarelaterat substansbrukssyndroms erfarenheter av vård på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefina Glykofrydis; Madeleine Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Caring; Experiences; Hospital; Narcotics related substance use disorder; Substance abuse; Substance use disorder; Erfarenheter; Narkotikarelaterat substansbrukssyndrom; Substansbrukssyndrom; Omvårdnad; Sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet dödsfall relaterat till narkotikarelaterat substansbruk ökar. Personer med narkotikarelaterat substansbrukssyndrom utgör en marginaliserad och stigmatiserad grupp i samhället. Dessa personer löper förhöjd risk för ohälsa, inte minst till följd av deras substansbruk. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag: Relationer : - en studie om att bygga relationer med elever som uppvisar ett utmanande beteende.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Veronica Schöld; Sara Phillips; [2023]
  Nyckelord :Anknytning; lärare-elevrelation; relationellt synsätt; strategier och utmanande beteende;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Schöld Veronica och Phillips Sara, (2023). Uppdrag: Relationer – en studie om att bygga relationer med elever som uppvisar ett utmanande beteende. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Händerna i marken och fötterna i luften : En intervjustudie beträffande hur några lärare och speciallärare uppfattar begreppet särskilt begåvade elever.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Axtelius; [2023]
  Nyckelord :Högpresterande; identifiering; inkludering; specialpedagogik; särskilt begåvad.;

  Sammanfattning : Axtelius, Maria (2022). Händerna i marken och fötterna i luften. En intervjustudie beträffande hur några lärare och speciallärare uppfattar begreppet särskilt begåvade elever. Speciallärarprogrammet språk-, läs-, och skrivutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Han, hon, hen eller den – Spelar det någon roll? : En intervjustudie om hur heteronormen och socialarbetares kunskap om HBTQI påverkar det professionella mötet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tove Atterby; Emma Pärmesjö; [2023]
  Nyckelord :HBTQI; heteronorm; handlingsutrymme; kategorisering; socialarbetare;

  Sammanfattning : Homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner (HBTQI) är en grupp som ofta utsätts för diskriminering och kränkningar utifrån sexuell läggning, könsuttryck och/eller könsidentitet. Till följd av detta är det extra viktigt att socialarbetare besitter kunskap om HBTQI, då kunskap föranleder ett adekvat bemötande. LÄS MER