Sökning: "bemötande vård HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden bemötande vård HIV.

 1. 1. HIV-positiva personers upplevelser av bemötande inom sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :John Svedberg; Sofie Heinlaid; [2018]
  Nyckelord :HIV; Bemötande; Upplevelser; Vårdpersonal; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en infektionssjukdom, som trots den moderna tidsepok mänskligheten befinner sig i, ännu är en sjukdom som omgärdas av stor rädsla och är en av de få infektionssjukdomar som klassas som obotbara. Med bakgrund av att en HIV-infektion inte går att bota minskar inte antalet HIV-positiva personer, vare sig nationellt eller internationellt, utan antal HIV-positiva personer blir allt större för varje år. LÄS MER

 2. 2. Personer med HIV och/eller AIDS upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonna Cerny; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :AIDS; experiences; health personnel; HIV and treatment.; AIDS; bemötande; HIV; hälso- och sjukvårdspersonal och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett retrovirus och i likhet med många andra retrovirus har HIV ett eget enzym. HIV utvecklas till AIDS om inte antiretrovirala läkemedel sätts in. I dagsläget uppskattas 36,7 miljoner av världens befolkning leva med sjukdomen och den övervägande spridningen sker via oskyddat sexuellt umgänge. LÄS MER

 3. 3. Mina kramar smittar inte : En analys av bloggar om hur det är att leva med HIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Linder; Niklas Nyström; [2018]
  Nyckelord :health; HIV; person-centered care; stigma; suffering; HIV; hälsa; lidande; personcentrerad vård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett virus som i förlängningen skadar immunförsvaret. Utan läkemedelsbehandling orsakar det allvarliga följdsjukdomar. Det finns en stigmatisering i samhället kring HIV, vilket gör att det är psykiskt påfrestande att vara HIV-bärare. Därför är omvårdnadsbehandlingen viktig. LÄS MER

 4. 4. Hur personer med Hiv upplever bemötandet med hälso-och sjukvårdspersonalen : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Caroline Yousef; Anna Kölhi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hiv innebär stora förändringar i livet, personer som lever med hiv lever ofta med en ständig rädsla, lidande, osäkerhet och ångest. Lidandet kan vara kopplat till ohälsa, biverkning av behandling men kan även vara orsakad av vården genom kränkande bemötande, utebliven vård eller vård skada. LÄS MER

 5. 5. Att leva med HIV – patienters upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Bosenius; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :HIV; HIV infections; professional-patient relation; social stigma; discrimination; HIV; HIV-infektioner; vårdare-patient relationer; socialt stigma; diskriminering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är en kronisk virusinfektion och en global pandemi. Med rätt behandling kan personer med HIV leva ett normallångt liv, men utan behandling övergår infektionen i acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Trots ökad kunskap om HIV blir personer med HIV ofta stigmatiserade och diskriminerade. LÄS MER