Sökning: "bemanningsanställda"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet bemanningsanställda.

 1. 1. Bemanningsföretagets påverkan på styrning av de anställda – en studie om Dagab inköp och logistik AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Johannesson; Hedvig Rönnberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Bemanningspersonal; Ekonomistyrning; Handlingsstyrning; Kulturstyrning; Kärna-periferi.;

  Sammanfattning : PROBLEM - Bemanningsföretagen har under de senaste decennierna ökat iDISKUSSION: både antal, storlek och betydelse. I takt med denna utveckling harmöjliga styrsvårigheter uppmärksammats. LÄS MER

 2. 2. Introduktion av bemanningsanställda i arbetet - hur kan den bli lyckad? : En fallstudie med fokus på kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Edwin Gothin; Mathilda Östensson; [2019]
  Nyckelord :Work introductions; temporary workers; fellowship; knowledge management; knowledge sharing; Introduktion; bemanningsanställda; kunskapsöverföring; gemenskap; knowledge management; knowledge sharing; medarbetarskapshjulet; inskolningskurva;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). LÄS MER

 3. 3. Arbetsmotivation bland bemanningsanställda - En jämförande studie mellan anställningsformerna tillsvidare- och tidsbegränsade arbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Majlinda Shala; David Tydesten; [2019]
  Nyckelord :Intern motivation; extern motivation; bemanningsanställd; tillsvidareanställd; tidsbegränsat anställd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain more knowledge regarding differences in intrinsic and extrinsic motivation among two groups of Swedish agency workers: Permanent and temporary employees. The Swedish agency business can be considered somewhat extraordinary compared to the rest of the world. Therefore it has not been studied to a great extent. LÄS MER

 4. 4. Personaluthyrning - kommer sjuka arbetstagare i kläm? - Om förutsättningar för arbetsmiljö, rehabilitering och anställningsskydd i bemanningssituationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Dahl; Sofie Wallner; [2019]
  Nyckelord :bemanning; bemanningsanställda; det triangulära förhållandet; trepartsförhållande; kundföretag; bemanningsföretag; personaluthyrning; arbetsmiljö; rehabilitering; anställningsskydd; nedsatt arbetsförmåga; arbete av betydelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning “Bemanning” är idag ett inarbetat begrepp som innebär att ett bemanningsföretag anställer personal för att hyra ut dessa till att utföra arbete hos ett kundföretag. Det betyder att det normala anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare får en tredje involverad part. LÄS MER

 5. 5. Att mäta graden av frivillighet i en anställning som inhyrd via bemanningsföretag : Skalutveckling med mixad metod

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Hannah Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Agency worker; voluntary; involuntary; job satisfaction; staffing companies; scale development; Inhyrd; frivillighet; ofrivillighet; arbetstillfredsställelse; bemanningsföretag; skalutveckling;

  Sammanfattning : Problemformulering: Studier har visat att frivilliga inhyrda tenderar vara mer nöjda med aspekter som arbetstillfredsställelse och stöd från arbetsgivare, medan ofrivilliga är mer otrygga i sin rörliga arbetssituation och är mer benägna att sluta. Detta är en fråga om arbetstillfredsställelse, som är avgörande för vår hälsa. LÄS MER