Sökning: "bemanningsanställda"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet bemanningsanställda.

 1. 1. Lagerarbete och digitala plocksystem som omtvistad terräng : En kvalitativ studie om kontroll och motstånd i arbetsprocessen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Wrangborg; [2021]
  Nyckelord :Pick-by-voice; pick-to-voice; algoritmisk kontroll; digitalisering; automatisering; LPT;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen får konsekvenser för arbetslivet och dess organisering. I studien undersöks genom fem semistrukturerade intervjuer hur fackligt aktiva orderplockare resonerar kring plocksystemet genom vilket de utför sitt jobb och hur de digitala systemen påverkar maktförhållanden på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. ATT VARA, ELLER ATT TILLFÄLLIGT VARA? – En kvalitativ studie om vad bemanningsanställd personal motiveras av i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rasmus Hallberg; Simon Svensson Lundsten; [2021]
  Nyckelord :Motivational factors; staffing; two-factor theory; motivation; goal theory.; Motivationsfaktorer; bemanningsanställda; tvåfaktorteori; motivation; målsättningsteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vår studie riktar sig mot den anställningsform som onekligen haft en inverkan på arbetsmarknaden det senaste decenniet och som inte visar något tecken på att stagnera i utbredning. Motivation som begrepp kan upplevas svårt att förstå men inre drivkraft har förmodligen varje individ erfarit vid något tillfälle i livet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av self-efficacy hos studerande bemanningsanställda

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hugir Hussein; [2021]
  Nyckelord :occupational self-efficacy; academic self-efficacy; career self-efficacy; agencies employees; temp agency;

  Sammanfattning : Anställningssituation har visat sig ha betydelsefulla faktorer för tilltron till den egna förmågan (self-efficacy) i utbildnings- och arbetssammanhang. Syftet med denna studie var att belysa studerande bemanningsanställdas upplevelse av self-efficacy gällande studier, nuvarande arbetsuppgifter samt framtida karriär i relation till anställningssituationen. LÄS MER

 4. 4. ARBETSMILJÖANSVARET I BEMANNINGSBRANSCHEN - En studie om det gemensamma arbetsmiljöansvaret mellan bemannings- och kundföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mathilda Mesch; [2020-08-26]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; bemanningsbranschen; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att undersöka hur bemanningsföretag ansvarar för bemanningsanställdas arbetsmiljö samt hur bemanningsföretag uppfattar att det gemensamma arbetsmiljöansvaret mellan bemannings- och kundföretag i praktiken fungerar.Teori:Krav/kontroll/socialt stöd-modellen har använts som teori i den här studien för att tolka och förstå det gemensamma arbetsmiljöansvarets effekter på arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Bemanningsföretag och den nya arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Derehag; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Andelen bemanningsanställda har under 2000-talet ökat kraftigt, ett nytt sätt att vara anställdhar uppkommit. Detta tog sin början när arbetsmarknaden avreglerades 1993.Bemanningsföretag har i media fått utstå mycket kritik och olika åsikter råder om derasförekomst på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER