Sökning: "bemyndigande"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet bemyndigande.

 1. 1. Projektbeställares syn på projektbeställning i offentlig miljö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Wincent Berglund; [2019-03-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka projektbeställning utifrån projektbeställares perspektiv med fokus på bemyndigande, direkt styrning, klarhet och oklarhet för att undersöka vad projektbeställare uppger är respektive bör vara viktigt i uppstartsfasen för lyckade projekt.Uppsatsen använder sig av en multimetodologisk ansats för att samla in empirin där både frågeundersökningar och semistrukturerade samtalsintervjuer används. LÄS MER

 2. 2. Har du förstått? En systematisk litteraturöversikt om hälsolitteracitet i primärvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Kristoffer Björkman Edström; Mathias Jedborg; [2018-11-29]
  Nyckelord :Hälsolitteracitet; metoder; delaktighet; bemyndigande; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduction: Health Literacy (HL) means the ability to understand, apply and actively seek information related to the individuals’ health/illness. Previous research has shown that there are major differences in health that can be linked to different levels of HL, and that the knowledge situation around HL is low in Europe compared with USA/Canada/Asia. LÄS MER

 3. 3. Ellen Johnson Sirleafs arbete för kvinnliga rättigheter i Liberia: En kvalitativ textanalys av Johnson Sirleafs tal med utgångspunkt i resolution 1325

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Runsala; Agnes Källström; [2018]
  Nyckelord :Ellen Johnson Sirleaf; Liberia; resolution 1325; kvinnor i fredsprocesser; kvinnligt bemyndigande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study concerns the conflict in Liberia and the following peace process. Liberia states a good example for a case where the UN resolution 1325 (2000) has been implemented in the peace process. This essay seeks to investigate how the UN resolution 1325 has taken a part in the post-conflict politics too. LÄS MER

 4. 4. Påverkar frekvensen av återköp den abnormala avkastningen? : En eventstudie om annonseringar av återköpsprogram på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Erika Blomstedt; Helen Puputti; [2018]
  Nyckelord :share repurchase; return; frequency; signaling; recession; Swedish stock market; återköp av aktier; avkastning; frekvens; signalering; lågkonjunktur; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar på en positiv abnormal avkastning på företagets aktiekurs vid återköp av aktier. Få studier har vidare undersökt om denna avkastning skiljer sig beroende på frekvensen av återköp. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas medarbetarskap av distansledarskap : En kvalitativ studie om distansledarskapets påverkan på medarbetarnas engagemang och meningsfullhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elliot Fransson; Oscar Hagström; [2018]
  Nyckelord :Distance leadership; followership; digitization; communication; commitment; meaningfulness; Distansledarskap; medarbetarskap; digitalisering; kommunikation; medarbetarskapshjulet; engagemang; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har medfört betydande förändringar de senaste decennierna för hur kommunikation sker inom organisationer. Digitala kommunikationsmedier medför att organisationens medlemmar inte längre begränsas av att fysiskt närvara på arbetsplatsen. LÄS MER