Sökning: "beprövad erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden beprövad erfarenhet.

 1. 1. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Nyckelord :bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Sammanfattning : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. LÄS MER

 2. 2. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i gymnasieskolan : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Bylund; [2022]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; gymnasieskolan; polyfon; skolutveckling; skolans styrkedja; tyst kunskap; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Sedan 2010 finns det i Sverige en lag som stadgar att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 rev. 2020 5§). I detta arbete undersöks hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet begripliggörs av olika aktörer inom gymnasieskolans styrkedja. LÄS MER

 3. 3. Att balansera mellan ytterligheter : En kvalitativ studie om anestesisjuksköterskors erfarenheter av peroperativ oxygenering

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tobias Antonsson; Jacob Vackdahl; [2022]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; Experience; Oxygen; Intraoperative; Endotracheal tube; Qualitative content analysis; Anestesisjuksköterska; Erfarenhet; Syrgas; Peroperativ; Endotrakealtub; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syrgas används liberalt hos vuxna endotrakealt intuberade patienter peroperativt för att ge en skyddande marginal mot livshotande hypoxi. Ett överskott av syrgas kan dock öka risken för allvarliga biverkningar med en potentiellt negativ påverkan på både morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens erfarenhet av teamarbete vid omhändertagandet av patienter inom akutsjukvården : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofie Bernelind; Emma Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Emergency care; Experience; Patient safety; Teamwork; Literature review; Akutsjukvård; Erfarenhet; Patientsäkerhet; Teamarbete; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Två eller fler individer som tillsammans arbetar på ett ömsesidigt beroende sätt mot ett gemensamt mål är den vanligaste definitionen av vad ett team är. Inom akutsjukvården bildas ständigt nya team, ofta samarbetar akutsjuksköterskan med flera olika personer varje arbetspass. LÄS MER

 5. 5. Hur begriper man begreppet? : Språkutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linn Jönsson; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; interkulturellt förhållningssätt; multimodala hjälpmedel; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt; stöttning; transspråkande;

  Sammanfattning : Forskning visar att flerspråkiga elevers språkutveckling gynnas av att modersmål och andraspråk utvecklas parallellt. Flerspråkiga elevers språkutveckling är, enligt Skolverket, något som ska implementeras i alla skolans ämnen, vilket medför att alla lärare bör ha kunskap om och arbeta med språkutvecklande metoder. LÄS MER