Sökning: "beräkna kapitalbindning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden beräkna kapitalbindning.

 1. 1. Kostnader för lagerstyrning vid ökad omsättning : En fallstudie hos IV Produkt AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jakob Hulenvik; Axel Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :Lagerstyrning; ökad omsättning; kostnad; lagerkostnad; råvarulager; optimal lagernivå; kapitalbindning; lagerservicenivå; lagerutrymme;

  Sammanfattning : Bakgrund - För alla företag som behöver leverera varor till sina kunder spelar lagerstyrning i försörjningskedjor en viktig roll (Pfohl et al. 1999). Grundprincipen inom lagerstyrning är att när utbud och efterfrågan inte är i samma storlek uppstår ett lager (Breuer och Baum, 2005). LÄS MER

 2. 2. Framtagning av analysverktyg för materialförbrukning inom motorunderhåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för maskinteknik; Högskolan Väst/Avd för maskinteknik

  Författare :Petar Josic; Marko Järvitalo; [2012]
  Nyckelord :Analysis tool Microsoft Access Average list Purchase list Logistics; Analysverktyg Microsoft Access Snittlista Inköpslista Logistik;

  Sammanfattning : Examensarbete beskriver hur ett analysverktyg har skapats för materialförbrukningen på Motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero Corporation. Analysverktyget tar fram snittlistor och inköpslistor till motorn PW100. Dokumentering vid skapandet av analysverktyget sker i sju delar. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av erfarenhetsbaserade lagernivåer och arbetssätt - En fallstudie på Volvo Cars; Skövde Engine Plant

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ylva Hagberg; Sandra Johansson; [2011-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det genom en övergång från erfarenhetsbaserade arbetssätt till användning av vedertagna optimeringsmetoder finns möjlighet till kostnadsbesparingar för ingående lager i O-fabriken på Volvo Cars motorfabrik i Skövde (SkEP).SkEP dimensionerar idag sina lagernivåer på erfarenhetsmässiga grunder, vilket enligt teorierna inte är helt optimalt ur ett kostnadsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Basel II:s effekter på bolånemarknaden : – Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Modig; Lina Hultman; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2007 träder det nya Basel II-regelverket och dess kapitaltäckningsregler i kraft genom ett EG-direktiv som blir bindande för Sverige. Kapitaltäckningskravet är en lagstadgad lägsta nivå på kapitalbas som en bank måste hålla i förhållande till de risker man åtagit sig. LÄS MER

 5. 5. Simuleringsstudie av System 2000 och dess materialsystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Christian Ljungberg; [2001]
  Nyckelord :omsättningshastighet; simulering; batchstorlek; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att åstadkomma en ökad omsättningshastighet och en minskad kapitalbindning på 13 strategiskt utvalda artiklar i produkten System 2000 genom att införa Kanbanstyrning. Målet var att kvantifiera nyckeltalen omsättningshastighet, genomsnittlig kapitalbindning och flödets stabilitet genom simulering. LÄS MER