Sökning: "berätta"

Visar resultat 1 - 5 av 1330 uppsatser innehållade ordet berätta.

 1. 1. “Det beror helt och hållet på läraren” -om elever med hörselnedsättning och deras uppfattningar om skolans lärmiljö. En fenomenologisk undersökning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Nancy Lundström; Marie Ambecker; [2024-02-19]
  Nyckelord :inkludering; hörselnedsättning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever med hörselnedsättning uppfattar sin lärmiljö i skolan samt vilka faktorer de beskriver som avgörande för en tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Två olika praktiker för eleverna har undersökts, en skola som är inriktad för elever med hörselnedsättning eller som är döva samt en där eleverna går inkluderande med normalhörande elever. LÄS MER

 2. 2. Fråga mig och jag ska berätta: En systematisk litteraturöversikt om att undersöka faktorer som påverkar identifiering av sexuellt riskutsatta ungdomar

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Andreasson; Sara Karlsson; Lotta Lanker; [2024-02-01]
  Nyckelord :sexuell och reproduktiv hälsa; ungdomar; sexuell riskutsatthet; identifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under tonåren ligger stort fokus på sexualitet och en stor del av ungas utveckling innebär att ta risker. Låg kunskap och erfarenhet tillsammans med ungdomars impulsivitet är bland annat orsaker till att de har en tendens att utsätta sig för risker vilket kan leda till konsekvenser för den egna reproduktiva och sexuella hälsan. LÄS MER

 3. 3. Förskolepersonals perspektiv på demokratiarbete i förskolan : En kvalitativ studie om förskolepersonals beskrivningar av upplevelser och syn på demokratiarbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Julia Ernebratt; Yvette Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Democracy; influence; participation; play; planned teaching; preschool; Demokrati; inflytande; delaktighet; lek; planerad undervisning; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to make visible preschool staff's conceptions of how democratic work in preschool can be manifested through play and planned teaching, and to answer this purpose, we have also chosen three questions that are connected to the purpose. We have used qualitative semi-structured interviews as a method where we have interviewed eight different people who are active in the preschool. LÄS MER

 4. 4. Då väcks läslusten : En studie om svensklärares arbete med att främja läslust i årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Esther Svensson Ghorbani; [2024]
  Nyckelord :läslust; läsmotivation; läsning; lärare; svenska; grundskolan;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av svenska ungdomars sjunkande intresse för att läsa och försämrade läsförmågor som mätningar under det senaste decenniet visar, har grundskolan en stor utmaning i att främja elevers läsning. För att elever ska vilja läsa mer är den lustfyllda upplevelsen av läsning av stor betydelse och något som svensklärare enligt styrdokumenten ska arbeta med att främja. LÄS MER

 5. 5. Vardagen : unga kvinnor och medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Alice Embe; [2024]
  Nyckelord :sociala medier; medieanvändning; genus; identitetsskapande; trender; livsstil; identitet; vardag; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks unga kvinnors användning av sociala medier och trender, utifrån genus- och identitetsskapande perspektiv. Genom en kvalitativ intervjumetod har sex unga kvinnor fått berätta om sin medieanvändning i vardagen, utifrån livsstil och trender. LÄS MER