Sökning: "berättande texter"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden berättande texter.

 1. 1. ”Datorn hjälper mig att skriva men det gör inte pennan” : Fallstudier av elevers skrivande i tvåklasser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annsofie Sköld; Sanna Maad; [2021]
  Nyckelord :: Skrivande; Årskurs 3; Elevtexter; Intervjuer; Elevtextanalys; Skrivförmåga; Skrivprocess; Skrivverktyg; ASL; Sandvikenmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att genom fallstudier i två klasser i årskurs 3 undersöka elevers skrivande och elevers uppfattningar om sitt skrivande utifrån berättande texter som de skrivit på datorn eller för hand. Syftet var även att undersöka hur lärare arbetar med skrivande i sina respektive klasser där den ena klassen fokuserar traditionella skrivmetoder, med utgångspunkt i att skriva texter för hand och den andra klassen fokuserar användandet av digitala skrivverktyg genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning) och Sandvikenmodellen. LÄS MER

 2. 2. Nu ska vi sjunga! : Sångers effekter i svenskundervisningen för årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Isabelle Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Svenskundervisning; F–3; sånger och musik; sjungande undervisning; språkutveckling; musik och språk; fonologisk medvetenhet; identitet; förståelser för omvärlden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare i årskurs 1–3 använder sånginslag i ämnet och om lärare anser att elevers fonologiska medvetenhet, identiteter och förståelse för omvärlden stärks genom att låta elever sjunga i undervisningen. Varför detta syfte kändes aktuellt för mig är tydligheten i läroplanens ämnesplan i svenska där det uttrycks att elever ska stimuleras i att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer och att elever ska möta olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande. LÄS MER

 3. 3. Multimodala texter : En intervjustudie med lärare och elever i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Multimodal texts; multimodal storytelling; text production; digital tools; interaction; communication; sociocultural learning; Swedish teaching; Multimodala texter; multimodalt berättande; textproduktion; digitala verktyg; interaktion; kommunikation; sociokulturellt lärande; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Dagligen möter eleverna multimodala texter både i skolan och på fritiden. Digitaliseringen har medfört en förändring i hur texter läses och produceras. Dessutom bidrar digitaliseringen till både möjligheter och svårigheter för såväl lärare som elever. LÄS MER

 4. 4. ”Att få känna berättarglädjen” : En undersökning om hur lärare uppfattar att multimodala texter kan verka skrivutvecklande för elever i årkurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Monika Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Multimodal texts; narrative texts; interactive medias; interaction; grades 4–6.; Multimodal text; berättande text; interaktiva medier; interaktion; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av grundskolorna öppnar för breda multimodala möjligheter. Tidigare forskning visar inte hur verksamma svensklärare hanterar multimodala texter i undervisningen för elever i årskurs 4–6. LÄS MER

 5. 5. Och sen, och sen, och sen… : En litteraturstudie om att utveckla elevers berättande texter i åk F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Hedenberg; Hava Nurula; [2020]
  Nyckelord :Berättande texter; kunskapskrav; lärarkompetens; skriftliga berättelser; tidiga skolår;

  Sammanfattning : Berättelser skapar viktiga tillfällen för elever att utveckla förståelse för sig själva, andra och olika sammanhang. Vi kan ta del av andras erfarenheter tack vare skriftspråket, som möjliggör att berättelser bevaras. LÄS MER