Sökning: "berättigade förväntningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden berättigade förväntningar.

 1. 1. Myndigheters möjligheter att ändra sina beslut – legalitetsprincipen som komplement till principen om gynnande besluts negativa rättskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Nylund; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; förvaltningsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about the opportunities for authorities to change their decisions. The aim is to investigate the extent to which authorities can change their decisions, and to examine whether the principle of legality restricts the opportunities to change decisions to a greater extent than what is followed from the principle of legitimate expectations. LÄS MER

 2. 2. Skyddet för berättigade förväntningar vid återkrav av olagligt statsstöd.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jessica Ohlson; [2014]
  Nyckelord :EU-rätt; berättigade förväntningar; olagligt statsstöd;

  Sammanfattning : Utredning om hur starkt skyddet för en stödmottagarens berättigade förväntningar är vid återkrav av olagligt statsstöd.... LÄS MER

 3. 3. A Diligent Businessman's Guide to Defence of State Aid Recovery - Why it will not succeed and why not to worry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Korske; [2013]
  Nyckelord :EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Återkrav av felaktigt utbetalt statsstöd är en grundbult i statstödssystemet. Statsstöd som är oförenligt med den inre marknaden, artikel 107 FEUF, och som strider mot genomförandeförbudet i artikel 108(3, ska återkrävas i sin helhet. Stöd som enbart strider mot genomförandeförbudet medför krav på att mottagaren ska betala ränta. LÄS MER

 4. 4. Svensk förvaltningsrätt och EG:s grundläggande rättsprinciper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Svensson; [2000]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EG-rätten avseende återkallelser av gynnande förvaltningsåtgärder och retroaktivitet i förvaltningsrätten utgörs nästan uteslutande av rättspraxis och har i mycket stor utsträckning utformats med ledning av principen om skydd för berättigade förväntningar. Återkallelser av gynnande åtgärder och retroaktivitet aktualiserar likartade rättssäkerhetsproblem eftersom en avvägning mellan det allmännas och den enskildes intressen alltid blir nödvändig. LÄS MER