Sökning: "beredskapsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet beredskapsplan.

 1. 1. Invasiva främmande arter : En undersökning i Värmlands län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Linda Blom; [2021]
  Nyckelord :Invasive alien species; Värmland; Establishment; Spread; Climate change; Invasiva främmande arter; Värmland; Etablering; Spridning; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald samt att de medför stora ekonomiska kostnader. Kommunerna spelar en viktig roll gällande tillsyn och bekämpning av invasiva främmande arter då de ofta är fastighetsägare och ansvarar för stora arealer. LÄS MER

 2. 2. Civilt försvar – En kartläggning av den kommunala räddningstjänstens syn på uppgifter, krav och behov under höjd beredskap.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Max Johansson; [2019]
  Nyckelord :Civilt försvar; räddningstjänst; höjd beredskap; beredskapsplan; räddningstjänstplan; cyberattacker; aktörsgemensamt språk; Civil protection; civil defense; Reinforced alert; preparedness plan; rescue plan; cyberattack and actors common language.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att ett land ska ha ett fullt fungerande civilt försvar måste alla aktörer utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Syftet med examensarbetet är att få en djupare inblick och förståelse om hur dagens civila försvar ser ut, främst med fokus på den kommunala räddningstjänsten. LÄS MER

 3. 3. Hydrauliska effekter av avbördade extremflöden : Fallstudie på en damm i Norrland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anders Ivansen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flödesdimensionering är något som används världen över när det kommer till konstruktionen och hanteringen av byggnader i vattendrag. I Sverige har flödeskommitén, bestående av SMHI och intressenter från vattenkraftsindustrin, tagit fram flödesdimensioneringsriktlinjerna som blivit praxis för svenska dammägare. LÄS MER

 4. 4. ”Pappa är som en apelsin, sa jag." : Om att bemöta barn i sorg.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Eva Olin; [2015]
  Nyckelord :barb; bemötande; beredskapsplan; död; förskola; KASAM; kris; krishantering; pedagog; skola; sorg; sorgebearbetning; trauma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen kring skolans möjlighet och ansvar gällande bemötande till barn i sorg.  Studien är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats, samt ett salutogent perspektiv, vilket visar sig genom en tolkning av människors upplevelser, med fokus på vad som varit stödjande och positivt i det bemötandet som getts från skolan och förskolan. LÄS MER

 5. 5. Skolans krishantering : Om elevers plötsliga bortgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Robin Gustafsson; Jenny Andersson; [2014]
  Nyckelord :Bortgång; död; dödsfall; skola; krishantering; beredskapsplan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar krishantering i skolan med inriktning på elevers bortgång och hur pedagoger hanterar detta. Examensarbetet täcker även beredskapsplaner och hur sorgearbete går till i skolan. Examensarbetets fokus är på årskurserna förskoleklass till och med sjätteklass. LÄS MER