Sökning: "berg"

Visar resultat 1 - 5 av 1684 uppsatser innehållade ordet berg.

 1. 1. MITT LILLA HJÄRTA - Hur föräldrar till barn med medfött hjärtfel upplever tiden efter hjärtoperation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Ingemarsson; Tilda Karlsson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Föräldrar; upplevelser; barn; medfött hjärtfel; hjärtoperation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfött hjärtfel drabbar ca 2000 barn varje år. Av dessa barn behöver två tredjedelar genomgå kirurgi för att åtgärda hjärtfelet. Föräldrar till barnen upplever varierande känslor och löper högre risk för att drabbas av psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Web Interface for Systems Engineering DesignTools – A web application for facilitating the collaboration between business- and engineering teams

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik Berg; Oscar Hedenäs Bennet; William Hugo; Albin Karlsson Landgren; Isak Magnusson; David Salmo; [2023-03-03]
  Nyckelord :Value driven design; BPMN; Discrete event simulation; Web interface; System engineering design; ISO 15288; Python; React;

  Sammanfattning : The interest in improving and optimising project planning and execution is currently large. The Value-Driven Design methodology of Systems Engineering aims to help with this through a focus on measuring value from early stages of projects. LÄS MER

 3. 3. Kommunernas Dilemma En kvalitativ studie om privatiseringen av de svenska stadsnäten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Anton Berg; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera varför vissa svenska kommuner sålt sina fiberstadsnät till privata aktörer och därefter lyfta potentiella framtida utmaningar dagens fibermarknad kan stå inför. Uppsatsen har genomfört intervjuer med respondenter från kommuner som sålt sina stadsnät, IP-Only som privat aktör, Helsingborgs kommun som inte sålt sitt stadsnät och branschexperter från Svenska Stadsnätsföreningen och Post- och Telestyrelsen. LÄS MER

 4. 4. HOMOSOCIALITET PÅ FLASHBACK - En kritisk diskursanalys om mäns inkluderings- och exkluderingsprocesser inom MGTOW-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Susanna Elmén Berg; [2023-02-17]
  Nyckelord :Flashback; genus; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; MGTOW;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka och problematisera hur homosocialitet manifesteras via distanseringar till kvinnor och misogyna diskurser inom MGTOW-rörelsen på det svenska diskussionsforumet Flashback. Studiens frågeställningar lyder: Vilka maskuliniteter konstrueras och eftersträvas i inkluderingsprocessen och vilka gör inte det? Hur används hat och distans till kvinnor som gemensamhetsskapande för männen? Vilka strategier synliggörs på forumet för att männen ska kunna återfå en maktposition? Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats där Faircloughs kritiska diskursanalys och den tredimensionella modellen utgjorde studiens analysmetod. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans erfarenheter av att använda videolaryngoskop prehospitalt - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Samuel Berg; Ida Jerrysdotter; [2023]
  Nyckelord :Airway management; caring; experience; prehospital; qualitative; videolaryngoscope; Erfarenheter; kvalitativ; luftväg; omvårdnad; prehospitalt; videolaryngoskop;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid omhändertagandet av svårt sjuka patienter är det fundamentalt att kunna etablera fri luftväg. För att kunna skapa och säkra fri luftväg kan intubation vara en metod. En säkrad luftväg är en förutsättning för att kunna syresätta och ventilera patienten kontrollerat och adekvat. LÄS MER