Sökning: "berusningspreparat"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet berusningspreparat.

  1. 1. Gymnasieungdomars attityder gällande lagstiftningen kring berusningspreparat -Ett diskursanalytiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Anders Olsson; Daniel Nilsson; [2015]
    Nyckelord : Ostrukturerade fokusgruppsintervjuer; berusningspreparat; socialkonstruktionism; symboliska gränsdragningar; Fairclough; diskursanalys;

    Sammanfattning : Denna studie grundar sig på tre ostrukturerade fokusgruppsintervjuer som genomfördes med ungdomar på en gymnasieskola i Stockholmsområdet. Urvalet bestod av gymnasielever som gick på skolan och var 18-22 år. LÄS MER