Sökning: "beskattning fåmansföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden beskattning fåmansföretag.

 1. 1. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER

 2. 2. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 3. 3. Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag - En analys av det senaste underlättandet för generationsskiften till närstående i ljuset av den historiska utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; generationsskiften; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generationsskiften i familjeägda företag är mycket viktiga för de inblandade parterna men kan vara problematiska. För att uppnå bästa möjliga utfall vid ett generationsskifte är det viktigt att planera i god tid. Familjeföretag är ofta fåmansföretag och generationsskiften av dessa företag omfattas av 3:12-reglerna. LÄS MER

 4. 4. Löneunderlagsregeln - en undersökning av regelns bakomliggande syften

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Malm; [2019]
  Nyckelord :Löneunderlagsregeln; 3:12-reglerna; utdelning; syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The specially made rules for taxation of partners in close companies regarding dividend are unique in many ways. During the first twenty-five years these rules changed twenty-three times, almost once a year. This occurrence was mainly due to underlining political balance between purposes. LÄS MER

 5. 5. Neutralitet och likformighet i beskattningen av fåmansföretag - Det senaste förslaget för att motverka inkomstomvandling med stöd av 3:12-reglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karoline Lindberg; [2017]
  Nyckelord :3:12-reglerna; SOU2016:75; Utdelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 3 november 2016 överlämnade utredningen sitt betänkande Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU2016:75) till Finansdepartement. Utredningens uppdrag bestod dels i att se över fördelningsreglerna i det så kallade 3:12- systemet, dels beskattningen i ägarskiften. LÄS MER