Sökning: "beskriv en lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden beskriv en lärare.

 1. 1. Läroböckers behandling av alternativa uppfattningar angående evolution

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Angelica Larsson; [2016]
  Nyckelord :Evolution; Lärobok; Alternativ uppfattning; Mutationer; Variation; Selektion;

  Sammanfattning : I denna studie gör jag en analys av evolutionskapitlet i tre läroböcker som är utformade för gymnasiekursen Biologi 1. Fokus för analysen är hur läroböcker lyfter och kommenterar olika typar av alternativa uppfattningar. Dessutom intresserar jag mig för hur man beskriver uppkomsten av variation samt hur stort utrymme som ges för detta. LÄS MER

 2. 2. Livsåskådning : Ett sätt att se på livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Helena Andersson; [2015]
  Nyckelord :Worldview; religion education; religion; teachers; didactics; Livsåskådning; religionsundervisning; religion; lärare; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. LÄS MER

 3. 3. Stöd eller särskilt stöd? : Lärare beskriver sin gränsdragning mellan stöd och särskilt stöd.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Skola på vetenskaplig grund; Högskolan i Jönköping/Skola på vetenskaplig grund

  Författare :John Ericson; David Bjurenfalk; [2015]
  Nyckelord :Stöd; Särskilt stöd; Likvärdig; Dilemma; Lärare;

  Sammanfattning : Särskilt stöd utgör elevens yttersta garant för skolans ansträngningar att undanröja orsaker till skolsvårigheter. I lärarens praktik krävs definition och gränsdragning för att skilja det särskilda stödet från annat stöd. LÄS MER

 4. 4. Livsåskådning : Ett sätt att se på livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Helena Andersson; [2015]
  Nyckelord :Worldview; religion education; religion; teachers; didactics.; Livsåskådning; religionsundervisning; religion; lärare; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. LÄS MER

 5. 5. “Skapandet skapar ju språk” -en studie om förskollärares funderingar och an- vändande av skapande aktiviteter integrerat med barns språkutveckling.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Berndtsson; Anna Agardsson; [2014]
  Nyckelord :Språkutveckling; vidgat språkbegrepp; skapande ver;

  Sammanfattning : Vårt övergripande syfte med denna studie är att undersöka hur fem förskollärare, ifem förskolor, arbetar med barnens språkutveckling och om denna kan vävas sammanmed skapande verksamhet i ett integrerat arbetssätt som utgår från det vidgade språk-begreppet.Studiens frågeställningar är: • Använder sig förskollärare av skapande verksamhet, integrerat, i sitt arbete med språkutveckling, och hur kommer det till uttryck i samvaron med barnen? • Hur resonerar lärare i förskolan kring ett integrerat arbetssätt där språkutveckl- ing och skapande aktiviteter vävs samman?Studien är kvalitativ och de metodiska redskap vi använt oss av är observationer medefterföljande intervjufrågor till respondenter. LÄS MER