Sökning: "beskrivning av ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden beskrivning av ledarskap.

 1. 1. Hur beskrivs begreppet nya religiösa rörelser utifrån olika forskares perspektiv? : En begreppshistorisk studie – Vad är egentligen nya religiösa rörelser?

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Rebecca Pihlgren; [2019]
  Nyckelord :Nya religiösa rörelser; sekt; begrepp; undervisning; karismatiskt ledarskap; ritualer;

  Sammanfattning : Denna studie avser en begreppshistorisk ansats där syftet är att undersöka vilka olika förståelser av begreppet nya religiösa rörelser som återfinns hos några ledande forskare inom forskningsfältet. Studien ser utifrån forskares perspektiv och beskrivning om hur begreppet nya religiösa rörelser har definierats. LÄS MER

 2. 2. Millennials – upplevelser från unga vuxnas arbetsliv : En kvalitativ studie för att förstå den nya generationen på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Susanne Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt    Generation Y, också kallad millenniegenerationen, är en generation som fått bli  synonym med bland annat ett frekvent byte av arbete, självledarskap, lathet och teknologiskt kunnande. Den beskrivs som sådan av generationen innan dem och argumentationen inom forskning sker kring egenskaper som beskriver en hel generation på ett stereotypt sätt. LÄS MER

 3. 3. Speciallärarens roll i förhållande till specialiseringen grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Widegren Lantto; [2019]
  Nyckelord :Kunskapskrav; speciallärare; specialpedagogiska perspektiv; språkstörning; yrkesroll;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Widegren Lantto, Helena (2019). Speciallärarens roll i förhållande till specialiseringen grav språkstörning. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Hur skapas bilden av en elev i behov av särskilt stöd?- En textanalys av åtgärdsprogram i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Hansson; Eva Wesonius; [2018]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hansson, Marie & Wesonius, Eva (2018). Hur skapas bilden av ett barn i behov av särskilt stöd? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljölagens krav på ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsmiljö; AFS 2015:4; chefskap; ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka ledarskapsstilar som kommer till uttryck i arbetsmiljölagen. Studien går igenom olika ledarskapsstilars utveckling med ett fokus på den transformativa ledarstilen. En beskrivning av hur den moderna forskningen ser på ledarskapets påverkan på arbetsmiljön görs kortfattat. LÄS MER