Sökning: "beskrivning om umeå"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden beskrivning om umeå.

 1. 1. "En enorm tjänst till framtiden om vi redan nu skulle satsa på barnen" - En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av arbetet med utvecklingstraumatiserade barn.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Kock Eriksson; Mikaela Bergström; [2020]
  Nyckelord :Utvecklingstrauma; barn; regleringsstöd; stödinsatser; omsorgspersoner; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den vanligaste arenan där barn utsätts för trauman är inom familjens slutna inrättning och begås oftast av barnets omsorgspersoner. Utvecklingstrauma är ett nytt begrepp och forskningsfält som specifikt inbegriper barn som tidigt i livet utsätts för upprepade traumatiska påfrestningar i kombination med bristande regleringsstöd från sina omsorgspersoner. LÄS MER

 2. 2. MEDIE-OCH INFORMATIONSKUNNIGHET I GYMNASIESKOLAN : En studie i hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta för ökad måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lotta Blombäck; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om medie-och informationskunnighet (MIK) i gymnasieskolan. Syftet är att ge exempel på hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta i undervisningen, för att stärka elevernas medie-och informationskunnighet, utifrån de mål som beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). LÄS MER

 3. 3. Tillsammans blir vi bättre : Specialpedagogens handledning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Alenbro; Linda Alm Eriksson; [2020]
  Nyckelord :specialpedagog; pedagoger; rektor; reflektion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några specialpedagogers och några rektorers erfarenheter av och uppfattning om specialpedagogens handledning i förskolan. Denna studie utgår från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med fyra specialpedagoger och fyra rektorer i en och samma kommun. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets inverkan på anställdas arbetsengagemang : En studie om ledarskap inom försäkringsbranschen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alexander Lindroth; [2020]
  Nyckelord :Leadership; transformative leadership; employee engagement; Full Range Leadership Model; insurance industry; Ledarskap; transformativt ledarskap; arbetsengagemang; Full Range Leadership Model; försäkringsbranschen;

  Sammanfattning : Ledarskap har visat sig ha en stark anknytning till motivation och arbetsengagemang, vilket i sin tur påverkar den organisatoriska prestationen positivt och leder till mer konkurrenskraftiga företag. Det övergripande syftet med den här studien var att få en bredare förståelse för hur ledarskapet kan påverka medarbetares arbetsengagemang inom försäkringsbranschen. LÄS MER

 5. 5. BIBLIOTEK MOT RASISM : Biblioteksanställdas upplevelser och beskrivning av en antirasistisk kampanjs framväxt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; [2020]
  Nyckelord :Inramningsteori; Antirasism; Sociala rörelser; Bibliotek och samhälle;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att studera kampanjen ”Bibliotek mot rasism”som genomfördes i fyra olika biblioteksregioner i Sverige från 2014 till 2016. Med intervjuer som metod och inramningsteori som analytiskt verktyg har kampanjen kartlagts och studiens syfte är att se hur kampanjen utvecklades över tid och hur kampanjen kan ställas i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag. LÄS MER