Sökning: "beslutsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet beslutsanalys.

 1. 1. Den gode byråkraten – Byråkratisk etik i en demokratisk stat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :byråkratisk etik; demokrati; värden; etisk beslutsanalys; rättfärdiga; polyarki; byråkrat; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis examines the problem of implementation which can arise within the separation of the Swedish parliament and the executive bureaucracies. The question is answered mainly with help from the values presented in Dahl’s theory of democracy (2002) and Lundquist’s theories of bureaucratic ethics (1988 & 1998) together with the Government Offices’ values for civil servants. LÄS MER

 2. 2. Nyttomaximering vid eleffektbrist på lokalnätet : En objektprioritering i en simuleringsansatts

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ludvig Alsmo; Jonathan Bärlund; [2018]
  Nyckelord :Priority class; utility; energy consumption; local area network; object; electricity supply line; power shortage; Prioritetsklass; nytta; energikonsumtion; lokalnät; objekt; ellinje; effektbrist;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att studera olika aspekter av den prioritetsordning som används för att prioritera elanvändare i svenska elnät i händelse av nationell-, regional eller lokal elbrist. Studien redogör för hur prioriteringar av olika elanvändare går till och hur nyttan av olika elnät förändras utifrån en beslutsfattares egna preferenser, vidare redovisas hur samverkan mellan olika elnät påverkar den totala nyttan som varje invånare i ett samhäller erbjuds. LÄS MER

 3. 3. Beslutsanalys av medicinska åldersbedömningar inom asylprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Mikael Elenius; [2018]
  Nyckelord :age assessment; age determination; age test; decision analysis; decision model; unaccompanied refugee; refugee; asylum seekers; utility; åldersbedömning; åldersbestämning; ålderstest; beslutsanalys; beslutsmodell; ensamkommande; flykting; asylsökande; nytta;

  Sammanfattning : Här presenteras ett ramverk för beslutsanalytisk metod baserad på principen om maximering av den förväntade nyttan gällande värdering av olika alternativ för åldersbedömning av ensamkommande inom asylprocessen. Med detta ramverk som utgångspunkt görs en jämförelse mellan ett antal metoder (mognad hos visdomstand, knäled och handled samt Rättsmedicinalverkets metod baserad på både visdomstand och knäled) för medicinsk åldersbedömning. LÄS MER

 4. 4. Intuition och analys : En jämförelse av PUT och COPD ur ett beslutsanalytiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Ola Sandberg; [2018]
  Nyckelord :PUT; COPD; SPL;

  Sammanfattning : Detta arbete jämför två militära besluts- och planeringsmodeller ur ett beslutsanalytiskt perspektiv. För att åstadkomma denna jämförelse undersöks den militära kontext som modellerna verkar i samt det i litteraturen etablerade beslutsteoretiska och beslutsanalytiska ramverket. LÄS MER

 5. 5. Robust översvämningshantering under osäkerhet i framtida förtätning och klimatförändring - Ett förslag på beslutsanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Tove Rydén Sonesson; Hannah Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :Klimatförändringar; scenarier; förtätning; djup osäkerhet; robust beslutsfattande; beslutsanalys; MKA; TOPSIS; pluviala översvämningar; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The outcomes of flood management are uncertain since climate change and urban densification are expected to result in higher amounts of surface runoff, and both these changes are subject to uncertainty. When uncertainty is deep, there is a need for strategies to treat uncertainty, e.g. LÄS MER