Sökning: "beslutsanvändbarhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet beslutsanvändbarhet.

 1. 1. Förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter : En studie av noterade europeiska bolags förvärv från och med 2013 till och med 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Yazan Borhan; Sandra Fogenstad Renard; [2018]
  Nyckelord :Integrated reporting; decision usefulness; disclosures; stock price; stock return; goodwill; Integrerad rapportering; beslutsanvändbarhet; förvärv; förvärvsupplysningar; aktiepris; aktieavkastning; goodwill;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien har genomförts för att undersöka och analysera förvärvsupplysningars användbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter från och med år 2013 till och med år 2016. Tidigare studier undersöker integrerade rapporters beslutsanvändbarhet utifrån ett investerarperspektiv, vilket kopplas till reaktioner i bolagens aktiepris ochaktieavkastning. LÄS MER

 2. 2. Minskade Upplysningskrav : En kostnadsbesparing ur ett företagsperspektiv?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :MiaMaria Samuelsson; Isabella Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Annual reporting; reduced disclosure requirements; micro-entities; EU- Directive 2013 34 EU; legitimacy theory; decision-making; stakeholder theory; Annual Accounts Act; Årsredovisning; sänkta upplysningskrav; mikroföretag; EU-direktiv 2013 34 EU; ÅRL; legitimitetsteori; beslutsanvändbarhet; intressentteori;

  Sammanfattning : Titel: Minskade upplysningskrav – En kostnadsbesparing ur ett företagsperspektiv? Problematisering: Den 1 januari 2016 uppdaterades årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) i syfte att förenkla redovisningen för mindre företag. Uppdateringen innebär bland annat sänkta upplysningskrav för mindre företag. LÄS MER