Sökning: "beslutstexter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet beslutstexter.

 1. 1. Språket i svensk ishockeys beslutstexter : en studie om mottagaranpassning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Christian Elm; Andreas Malmström; [2016]
  Nyckelord :tydlighet; attitydundersökning; textanalys; mottagaranpassning; beslutstexter; begriplighet; klarspråk; ishockey; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker vi beslutstexter skrivna av Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Texterna granskas utifrån innehåll, språklig struktur och ordval och undersökningens fokus ligger på hur texterna mottagaranpassas utifrån dessa aspekter. LÄS MER

 2. 2. Klarspråk i kommunen : En undersökning av Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Charlotta Nord; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter står sig i förhållande till den klarspråksnorm som kommer till uttryck i Klarspråkstestet för beslut. Textanalyser är gjorda på 18 av kommunens beslutstexter, samt en besvärshänvisning. LÄS MER

 3. 3. Försäkringskassan har beslutat : En undersökning av mottagaranpassning och språkbruk i Försäkringskassans beslutstexter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Johan Christensson; [2011]
  Nyckelord :Plain language; target group adaptation; Försäkringskassan; decision text; decision process;

  Sammanfattning : The aim of this study is to learn about and demonstrate the process in which Försäkringskassan (The Swedish Social Insurance Agency) customizes texts and the texts linguistics influence on a potential beneficiary. I use three different questions to fulfill the purpose of the study. LÄS MER