Sökning: "beslutsunderlag"

Visar resultat 1 - 5 av 595 uppsatser innehållade ordet beslutsunderlag.

 1. 1. Behandling av svåra situationer vid beslutsfattande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emina Hubjer; [2021-02-19]
  Nyckelord :Beslut; Beslutsfattande; Beslutsprocess; Svåra situationer; Färdtjänst; Tillstånd; Lämplighetslogik; Konsekvenslogik; Tjänstemannaroll; Gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur tjänstemän somfärdtjänsttillståndshandläggare hanterar svåra situationer vid beslutsfattande samt att tydliggöra processen för allmänheten.Teori: Teorier om lämplighetslogik och konsekvenslogik av March och Olsen (1989), Teori om gräsrotsbyråkrater av Lipsky (2010). LÄS MER

 2. 2. Sammanställningens betydelse i dispositiva tvistemål : Om den praktiska användningens förenlighet med gällande rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Sammanställningen; dispositiva tvistemål; underlag för dom; preklusionsbedömning;

  Sammanfattning : I tvistemål ska domstolen upprätta en sammanställning över parternas talan. Arbe­tet med sammanställningen är tänkt att underlätta klargörandet av parternas ta­lan, i syfte att få en klar och korrekt bild av tvisteläget i ett tidigt skede av pro­ces­sen. LÄS MER

 3. 3. Höghastighetsjärnvägar i Sverige: En samhällsekonomisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Englund; [2021]
  Nyckelord :Samhällsekonomisk analys; CBA; höghastighetståg; Sverigeförhandlingen; Riksrevisionen; Trafikverket.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på rollen av samhällsekonomisk analys (CBA) i relation till stora offentliga infrastrukturinvesteringar. Målet är att diskutera utförandet och användningen av CBA i planeringsprocessen för en höghastighetsjärnväg i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Etablering av strategier och rutiner för seriestorlekar : En fallstudie på Företag X

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Karl Vinberg; Lukas Klevtun; [2021]
  Nyckelord :Demand patterns; EBQ formula; EOQ formula; Injection molding; Gantt chart; Capacity limitation; Newsvendor formula; Power of Two; Single- stage production system.; Efterfrågemönster; EBQ-modellen; EOQ-modellen; Formsprutning; Gantt-Schema; Kapacitetsbegränsning; Newsvendor; Power of Two; Single-stage production system.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify, design and apply a method for operational production planning. The purpose of the method is that it takes into account the respective demand patterns of the articles, which determines the choice of calculation model and that the method also takes into account the production capacity limitation set. LÄS MER

 5. 5. Exploring pathways for Norwegian green hydrogen A techno-economic evaluation of value chains for Power-to-Hydrogen from the Norwegian North Sea

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Theo Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; ammonia; methanol; Power-to-Hydrogen; Power-to-X; value chain assessment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Renewable hydrogen can be transported using different hydrogen carriers and modes of transport. Each carrier and mode is associated with different drawbacks and benefits relating to – among other factors – storage density and losses. LÄS MER