Sökning: "beställningsprocess"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet beställningsprocess.

 1. 1. Köp inte grisen i (IT) säcken

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jennie Sandell; [2019]
  Nyckelord :UX; beställningsprocess; it-bolag; it-projekt; agilt arbetssätt;

  Sammanfattning : IT-branschen är en bransch på stark frammarsch och digitaliseringen skapar ett ändrat kundbeteende, vilket påverkar företagens verksamhet och IT-investeringar kan bli nödvändiga. Av många IT-projekt som startas är det få som uppfattas som lyckade. LÄS MER

 2. 2. Ett effektivare materialflöde genom Lean

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :fabiana danho; paula musa; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att göra en beställningsprocess för materialflödet för monteringsstation i ett fabrikssystem ska fungera, genom Lean. Företaget i fallstudien har ingen tidigare struktur på hur materialet flödar i företaget. Därför ligger fokus på att optimera beställningarna och hantering av materialet. LÄS MER

 3. 3. Hur kan statliga myndigheter lyckas med sina IT-satsningar? : Dialogseminarier med beställarorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Frida Löfqvist; [2015]
  Nyckelord :procurement competence; procurement responsibility; IT procurer; IT procurement; IT investment; contracting; acquire; Government authorities; procurement process; business requirements; usability; dialogue seminars; beställarkompetens; beställaransvar; beställarmetoder; beställarstöd; IT-beställare; IT-beställning; IT-investering; IT-satsning; upphandling; myndigheter; beställningsprocessen; verksamhetsnytta; nyttoeffekt; användbarhet; dialogseminariemetodiken; dialogseminarier; dialogseminarieserie;

  Sammanfattning : Varför misslyckas statliga myndigheter så ofta med sina IT-satsningar och vad kan man göra åt detta? Att IT-investeringar som görs av våra myndigheter inte ger önskade nyttoeffekter i verksamheten, innebär en stor kostnad för samhället. Tidigare forskning visar att det är vanligt att man utvecklar IT-stöd utan att först utreda vad organisationen egentligen vill uppnå med dem. LÄS MER

 4. 4. Handelsagentur : Mervärde för att konkurrera på en parallellhandelsutsatt marknad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Helena Englander; Benjamine Nicimpaye; [2011]
  Nyckelord :Handelsagentur; Parallellhandel; Mervärde; Servicedifferentiering; Distributionsteori;

  Sammanfattning : Parallellhandel innebär kommersiell vidareförsäljning där handeln sker vid sidan om de etablerade distributionsleden. Parallellhandel är Enligt EU-fördraget om fri varurörelse en laglig form av handel mellan länder inom EU/EES. LÄS MER

 5. 5. Automation of ordering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Svensson; Kristian Ahlgren; [2007]
  Nyckelord :Återförsäljare; effekter; automatisering; lager och Supply chain.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En automatiserad beställningsprocess resulterar i olika effekter för detaljisten och beror till stor del på vilken grad av automatisering som uppnåtts och den rådande situationen. Automatiseringen ställer höga krav på ett korrekt lagersaldo, där återförsäljaren har svårigheter med svinn, stölder och egen förbrukning, som inte registreras. LÄS MER