Sökning: "best interests of the child"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden best interests of the child.

 1. 1. Att arbeta med nätverksplaceringar : En kvalitativ studie om socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Helena Åkerlund; Sanna Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Kin placement; social worker; children; network; social work; Nätverksplacering; socialsekreterare; barn; nätverk; socialt arbete;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. LÄS MER

 2. 2. Barnperspektiv, barnets bästa och barnkonventionen : En kvalitativ studie rörande arbetet med barn inom socialtjänsten och socialsekreterares förväntningar på inkorporeringen av barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patricia Åkerblom; Amanda Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Best interests of children; child s perspective; convention on the rights of the child; street-level bureaucracy; institutionalization; barnets bästa; barnperspektivet; barnkonventionen; gräsrotsbyråkrati; institutionalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how the child’s perspective is used in social services today and how the usage of the child’s perspective is expected to change due to the incorporation of the convention on the rights of the child. We collected data through qualitative interviewing with six participants from the same social service office. LÄS MER

 3. 3. Handläggning med barnets bästa i fokus : En kvalitativ studie om LSS-handläggares handlingsutrymme i arbetet med personlig assistans för barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :LSS; Discretion; Personal assistance; Social workers; LSS-investigation; Best interest of the child; LSS; Handlingsutrymme; Personlig assistans; Handläggare; LSS-utredning; Barnets bästa;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand how five social workers use their discretion the work with "best interests of the child" in investigations concerning personal assistance and thus contribute knowledge about the latitude in relation to the government's legal examination of personal support for children. The study aims to answer questions of how social workers interpret the term “best interest of the child” in relation to the children who are being investigated for the need of personal assistance, how do social workers think about "Personal support for children" based on the child's best interests and what possible risks and opportunities can social workers identify in “Personal support for children” based on their discretion? The study is based on qualitative interviews with five social workers from four municipalities who work with investigations of children with disabilities. LÄS MER

 4. 4. Att höra ett barn : Ett rättsvetenskapligt arbete om barnets vilja i vårdnadsrelaterade tvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalina Nassar; [2019]
  Nyckelord :barn vårdnad vilja processrätt familjerätt bästa vårdnadsrätt;

  Sammanfattning : In accordance with UN Convention on the Rights of the Child, the Swedish paternal law stipulates that the best interests of a child should be decisive in all decisions regarding custody. In order to determine what the best interests for the child is, an overall evaluation must take place, where statutory circumstanc- es and the child's own will should be regarded. LÄS MER

 5. 5. Lyssnar vi? - Barns rätt att komma till tals i LVU-processen i samband med fysisk och psykisk misshandel i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludwig Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En central del av barnrättsperspektivet och barnets bästa är barn och ungas rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Denna rättighet är särskilt viktig i samband med vård enligt LVU eftersom det är en av de allra mest ingripande åtgärder som staten genom sociala myndigheter kan vidta. LÄS MER