Sökning: "best interests of the child"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden best interests of the child.

 1. 1. "Det tredelade föräldraskapet" - En kvalitativ studie om diskurser och samverkan i JO-beslut.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elvira Paulsson; Emma Jerkesten; [2022]
  Nyckelord :out of home placement; participation; cooperation; three-way parenting; best interest of the child. familjehemsplacering; delaktighet; samarbete; tredelat föräldraskap; barnets bästa; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to shed light on the cooperation between biological parents, foster parents and the social services regarding when a child is placed according to LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, by examining how participation and cooperation is presented in decisions made by JO (Justitieombudsmannen). This cooperation between these three parties is called the three-way parenting or out-of-home placement and has been a starting point for the study. LÄS MER

 2. 2. Sharenting – används barn som ekonomiska aktörer i sina vårdnadshavares influenserverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Influenser; Influencer; influerare; sharenting; ekonomiska aktörer; barnets bästa; ekonomiska intressen; The coogan law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sharenting är ett relativt nytt fenomen som fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Vårdnadshavare i form av privatpersoner och influensers tenderar att obetänksamt dela bilder och information om sina barn på nätet utan att tänka på vilka konsekvenser delandet kan leda till. LÄS MER

 3. 3. Mobila team - en möjlighet att arbeta för barnets bästa : Växjö kommuns initiativ för en tvärprofessionell samverkan i det tidiga och förebyggande arbetet för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mathilda Davidsson; Amanda Holten Nyvaller; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; early and preventive work; mobile teams; school; social service; children and youths; the child’s best interests; perspective; professional decision making; discretion; Samverkan; tidigt och förebyggande arbete; mobila team; skola; socialtjänst; barn och unga; barnets bästa; perspektiv; professionellt beslutsfattande; skön; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : In cases where children and youths are in need of support from various activities in order to have their needs met, authorities shall collaborate towards the common goal: the child’s best interests. The concept lacks an unambiguous definition and professionals should make decisions adjusted to the child’s individual needs. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för en platsbaserad barnkonsekvensanalys : Material och utveckling av ny metod i Håbo kommuns planeringsarbete för att möta barnkonventionen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Alice Carlsson; [2022]
  Nyckelord :place-based child inpact analysis; children’s perspective; child perspective; convention on the rights of the child and sustainable development.; Platsbaserad barnkonsekvensanalys; barns perspektiv; barnperspektiv; barnkonventionen och hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Sedan barnkonventionen blivit svensk lag har det ställts högre krav på kommuner att inkludera barn och att jobba för barns bästa i beslut. Från ett planeringsperspektiv kan det vara oklart vad det innebär för planprocessen. LÄS MER

 5. 5. Tingsrättens handlingsutrymme: En studie om hur tingsrätten framställer barnets bästa i frågor om vårdnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Ellen Josefsson; Hanna Krona; Ebba Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Principen om barnets bästa; Tingsrätten; Vårdnadstvist; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to research how the principle of the best interest of the child expresses itself in custody disputes. The subject is based on how the principle does not have a clear description in the law. LÄS MER