Sökning: "bestyrkt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet bestyrkt.

 1. 1. Kvalitet i hållbarhetsrapporter En kvantitativ studie som jämför kvalitet i bestyrkta hållbarhetsrapporter med icke-bestyrkta.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Engvall; Isabella Illiano; [2020-10-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; kvalitet; bestyrkt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhetsrapportering är lagstadgat sedan 2017 menkvalitetssäkring av innehållet är frivilligt för svenska företag. Bestyrkande av icke-finansiellinformation anses öka trovärdighet och kvalitet samt möjliggör upptäckt av internahållbarhetsrisker som skulle kunna skada företagens marknadsförtroende. LÄS MER

 2. 2. Gräsrotsbyråkratens oundvikliga dilemma : En studie om utmaningar och strategier hos arbetsförmedlare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Mirwen Al-zuhairy; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucrats; rationalization; governance; Employment Agency; alienation; scope for action; administrators; dilemma; exercise of authority; decision making; gräsrotsbyråkrater; rationalisering; makt; Arbetsförmedlingen; alienation; handlingsutrymme; handläggare; dilemma; myndighetsutövning; beslutsfattande;

  Sammanfattning : På arbetsförmedlarna ställs det höga krav på att leverera bra resultat, dels utifrån föreställningen hos allmänheten om att Arbetsförmedlingen tillhandahåller jobb, dels på myndighetens krav på att få ut de sökande ur systemet snabbt och effektivt. Handläggarnas yrkesroll innebär en viss komplexitet, något som denna studie har även bestyrkt. LÄS MER

 3. 3. Komplexa relationer - kopplingen mellan lärarutbildningen och grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristian Jönsson; [2015]
  Nyckelord :lärarutbildningen; grundskola; vetenskaplig grund; professionell; kunskapskrav; frirumsteori;

  Sammanfattning : Skolverket pekar på fyra orsaker till de allt sämre skolresultaten; decentralisering, individualisering, differentiering samt bostadssegregering. För att nå bättre resultat i skolan implementerade regeringen kunskapskrav i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Bestyrkande av hållbarhetsrapporter : Varför sker granskning och vilka riktlinjer följs?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Lund; Frida Romppala; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att lyfta fram vilka riktlinjer revisorer använder sig av, samt förklara varför de använder dessa riktlinjer, vid granskning och bestyrkande av företags hållbarhetsrapporter. Vidare är syftet att ur revisorers och företagsledningars synvinkel ge förklaringar till varför företag väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta av en oberoende extern part. LÄS MER

 5. 5. Bestyrkande av hållbarhetsredovisning : kostnad & nytta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Magnus Clarén Carlberg; Veronica Persson; [2010]
  Nyckelord :Sustainability report; assurance; agency theory; legitimacy theory; cost; benefit; Hållbarhetsredovisning; bestyrkanderapport; agentteorin; legitimitetsteorin; kostnad; nytta;

  Sammanfattning : Sustainability reports have during the last decade had a strong development. Both in terms of establishing a sustainability assurance, in its form, and get it assured together with standards, principles and regulations which organisations and accountants have utilized. LÄS MER