Sökning: "betänketid"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet betänketid.

 1. 1. Strategisk kompetens i provsamtal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Stenkula; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera interaktionsmönster i parsamtal under prov på Sfi kurs C. Mer specifikt har användandet av kommunikativa strategier studerats under hela samtalen samt även i stunder då interaktionen riskerar att fallera. LÄS MER

 2. 2. Brottsoffer, inte nationellt säkerhetshot - Utvisningshot och tillgång till rättsskipning för kvinnor utsatta för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; brandväggar; firewalls; människohandel; inre utlänningskontroll; access to justice; tillgång till rättskipning; effektivt rättsmedel; betänketid; reflektionsperiod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking for sexual purposes is a crime that mainly affects women coming from other countries. The women are brought to Sweden and forced to sell sexual services while under threat and hard control of their perpetrators. Fighting men's violence against women has for many years been an important goal for the Swedish government. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter för ideellt ledarskap : En studie av idrottstränares motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martin Kiersz; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Ideellt ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka motivationsfaktorer och utmaningar som de intervjuade tränarna lyfter fram som centrala för deras ideella engagemang inom idrottsföreningar. De frågeställningar som ska besvaras är: -Vilka drivkrafter lyfts fram i det ideella arbetet? -På vilka sätt pratar tränarna om ideellt ledarskap? -Vilka utmaningar med ideellt arbete lyfter tränarna fram i intervjuerna? Metod     Studien har en kvalitativ ansats i form av att nio aktiva manliga idrottstränare som arbetar ideellt i en förening intervjuades. LÄS MER

 4. 4. -"Fritids är bara något som är" Vårdnadshavarperspektiv på det svenska fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson; Kevin Malmros; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Samverkan; Gemensamt ansvar; Vårdnadshavarperspektiv;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i ett vårdnadshavarperspektiv på svenska fritidshem. I sökning av tidigare forskning kan vi konstatera att detta perspektiv inte är väl beforskat. Studiens syfte är att ge en inblick i hur föräldrar kan uppleva fritidshemmets samverkan med dem och även deras syn på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Skarpt läge i sång : En observationsstudie med fokus på edge i sångmetoden "komplett sångteknik"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Christina Hasselqvist; [2016]
  Nyckelord :singing; edge; complete vocal technique; design theory; logbook; video observation.; sång; edge; komplett sångteknik; designteori; loggbok; videoobservation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur den egna lärandeprocessen designas vid lärandet av sångtekniken edge. Studiens frågeställningar är: Vilka teckenskapande resurser används vid lärandet av funktionen edge? Hur används dessa resurser? För att undersöka detta har jag under en sexveckorsperiod övat edge en halvtimme tre dagar i veckan. LÄS MER