Sökning: "betalning för prestation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden betalning för prestation.

 1. 1. Intäktsredovisning : i elitidrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Robinzon Högstedt; Angela Lötvall; [2013]
  Nyckelord :revenue recognition; revenue; income; accrual; accrual accounting; realization; intäktsredovisning; erkännande; realisation; prestation; ideell förening; idrottsAB; fotboll; ishockey; Allsvenskan; Elitserien;

  Sammanfattning : Studien studerar intäktsredovisningen i idrottens elitverksamhet. Studien är inriktad mot ishockeyns Elitserie och fotbollens Allsvenska. Syftet med studien är att undersöka vilka problem som kan uppstå i intäktsredovisningen och förklara dem. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem - Intervjuer med stora svenska onoterade aktiebolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Eriksson; Magnus Mattsson; [2011-06-27]
  Nyckelord :Agent teorin; betalning för prestation; stewardship teorin; bolagsstyrning; ägandestruktur; ekonomisk-filosofiska argument;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vad påverkar utformningen av belöningssystem i stora onoterade svenska aktiebolag till individer med chefsbefattningar?Syfte: Att ta reda på vad som påverkar utformningen av belöningssystem i stora onoterade svenska aktiebolag till personer som innehar chefsbefattningar. Genom att studera hur dessa bolag utformar sina belöningssystem vill vi föra en diskussion kring hur de använder sig av belöningar i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Separationsrätt till medel avseende fondkommission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Sjölander; [2006]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Kredit- och säkerhetsrätt; Företagsekonomi; Sakrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en affär på kapitalmarknaden skall genomföras är det i regel inte kostnadseffektivt att köpare och säljare tar direktkontakt med varandra. Undantag finns givetvis om kontrahenterna känner varandra och sluter avtal utanför börsen, något som är vanligare i mindre icke noterade aktiebolag. LÄS MER

 4. 4. Några spörsmål kring entreprenadkontrakt. Särskilt om betalningsmomentet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jessica Andersson; [2001]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns ingen särskild lagstiftning som styr entreprenadavtal mellan näringsidkare utan parterna har gemensamt utarbetat ett standardavtal, AB 92. Standardavtalet har utvecklats sedan slutet av 1800-talet och ges idag ut av Byggandets kontraktskommitté. AB 92 lämpar sig enbart att användas på den svenska marknaden. LÄS MER

 5. 5. Nackdelsrekvisitet vid återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Wickman; [2001]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I konkurs finns ofta ett behov att återvinna vissa av gäldenären gjorda rättshandlingar. Återvinningsreglerna i konkurslagen (1987:672) 4 kap. 5-13 §§ medger återvinning av rättshandlingar som skett inom en viss tid före konkursbeslutet. En förutsättning för återvinning är emellertid att det s k nackdelsrekvisitet är uppfyllt. LÄS MER