Sökning: "beteende perspektiv barn"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden beteende perspektiv barn.

 1. 1. En skola fri från verbal mobbning. En studie av gymnasieskolans specialpedagogers perspektiv om förebyggande arbete mot verbal mobbning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Pejman; [2020-04-01]
  Nyckelord :verbal mobbning; förebyggande arbete och åtgärder; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om verbal mobbning i två gymnasieskolor. Mer precist beskrivs fyra specialpedagogers syn på det förebyggande arbetet som sker mot verbal mobbning. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering i fritidshemmet : En litteraturöversikt riktad till möjligheterna att hjalpa eleverna att utveckla sin förmaga att lösa konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Halla Ólafsdóttir Krantz; [2020]
  Nyckelord :Elever; Konflikt; Konflikthantering; Litteraturstudie; Lärare i fritidshem; Social utveckling;

  Sammanfattning : I detta arbete diskuteras elevernas förmåga att lösa konflikter och hur lärare inom fritidshemmet kan förbättra den kompetensen. Arbetet är grundad på en systematisk litteraturstudie baserad på fyra empiriska studier som ämnar att svara på arbetets syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Vad händer i intersektionerna? : En kvalitativ läroboksanalys av klass, kön och ålder i läroböcker i svenska för årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Elin Lindskog; Sara Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Innehållsanalys; Intersektionalitet; Läroböcker;

  Sammanfattning : Följande studie ämnar synliggöra hur kategoriseringarna klass, kön och ålder framställs i läroböcker för svenskämnet i grundskolans årskurs 1–3. Studien är en kvalitativ innehållsanalys av läroboksserien ABC-klubben(Wänblad, 2017), där sex av seriens nio läroböcker analyseras. LÄS MER

 5. 5. Olika leker lika : En kvalitativ studie kring kommunikation och samspel utifrån barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Natacha Häll; Emelie Finbom; [2020]
  Nyckelord :samspel; kommunikation; barns perspektiv; förskola; barns beskrivningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barns perspektiv på kommunikation och samspel i lek där de har olika kommunikativa förmågor. För att få svar på studiens syfte har vi utgått från följande frågeställningar; Hur beskriver barnen deras sätt att kommunicera med varandra i lek? Hur beskriver barnen deras sätt att samspela med varandra i lek? Studien har utgått från det socialpsykologiska perspektivet där vi har riktat in oss på begreppen socialt tänkande och socialt beteende, både i barnens beskrivningar och agerande under intervjuerna samt i analysen av videoobservationerna. LÄS MER