Sökning: "beteendeekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet beteendeekonomi.

 1. 1. Nudging för välgörenhet - Kan nudging påverka beteendet vid pantstationer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Isabelle Avenius; Johanna Ljung; [2019-07-11]
  Nyckelord :Nudge; Information; Pant; Välgörenhet; Beteendeekonomi; Altruism; Recycling; Charity; Behavioral Economics;

  Sammanfattning : Within neoclassical theory and behavioral economics, different views are presented on people's egoism and altruism. In this study, we want to investigate how nudge and information affect people's behavior at reverse vending machines, namely whether the use of nudge or information affects that individuals donate their deposit sum to charity. LÄS MER

 2. 2. Beteendevetenskapens roll vid tillämpning av marknadsföringsrätten : En analys av kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Teodor Sundström; [2019]
  Nyckelord :marknadsföringsrätt; måttfullhet; konsumentkreditlagen; beteendeekonomi; behavioral economics; beteendejuridik; behavioral law; konsumenträtt;

  Sammanfattning : The requirement to exhibit moderation in the marketing of loans is still new and relatively undefined. According to the preparatory works of the new consumer credit law it is the task of the practitioners of the law to provide the more precise definition of the requirement. LÄS MER

 3. 3. Kompetens i beslutsfattande och dess inverkan på det privata sparandet : En analys av svenskarnas beslutsfattande gällande långsiktigt privat sparbeteende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Pontus Enström; Andreas Bergström; [2019]
  Nyckelord :Decision Making Competence; Behavioral Life-Cycle Theory; Beteendeekonomi; aktivt sparande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslutskompetensen som beskriver hur bra individer är på att fatta beslut, blir allt viktigare inom nationalekonomin och resultat från samtida forskning inom beteendeekonomi ifrågasätter neoklassiska nationalekonomiska teorier. Detta ihop med att allt fler personer i Sverige får en sämre ekonomisk levnadsstandard under pensionsåldern lade grunden till varför vi valde att isolera analysen till sambandet mellan det privata sparandet och beslutskompetensen hos en individ. LÄS MER

 4. 4. Nudging : Ett verktyg för ett ökat hållbart sparande?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Gesovski; Erik Gunhamn; [2019]
  Nyckelord :Nudge; SRI; sustainability; ethics; finance; cognitive dissonance; behavioral finance; behavioral economics; values; attitudes; behavior; rationality; investments; decisions.; Nudge; SRI; hållbarhet; etik; finans; kognitiv dissonans; beteendefinans; beteendeekonomi; värderingar; attityder; beteende; rationalitet; investeringar; beslut.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett starkt intresse kring klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor idag vilket speglar sig i allmän opinion och i politiska debatter. Den rationella investeraren antas placera sina pengar med hänsyn tagen till beslutskriterier som risk och avkastning. LÄS MER

 5. 5. A Three-Pronged Sustainability-Oriented Markowitz Model : Disruption in the fund selection process?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Simon Louivion; Edward Sikorski; [2019]
  Nyckelord :Portfolio optimization; ecient frontier; multi-objective optimization problem; sustainability; ESG; ecient market hypothesis; behavioural finance; Portföljoptimering; ecient frontier; portföljteori; hållbarhet; ESG; hypotesen om effektiva marknader; beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Since the term ESG was coined in 2005, the growth of sustainable investments has outpaced the overall asset management industry. A lot of research has been done with regards to the link between sustainability and financial performance, despite the fact that there is a lack of transparency in sustainability of listed companies. LÄS MER