Sökning: "beteendestörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet beteendestörningar.

 1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder vid ångest och oro hos äldre personer med demenssjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nadejda Hovsepyan; Olga Volkava; [2021]
  Nyckelord :Demens; Ångest; Omvårdnadsåtgärd; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en växande och livslång sjukdom i Sverige som i regel drabbar äldre personer. Sjukdomen angriper hjärnan och avancerar med försämrade kognitiva funktioner, svåra motoriska och fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Betningsmedel med flupyradifuron mot jordloppor i vårraps : effektivitet och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Maja Berglind; [2021]
  Nyckelord :raps; vårraps; jordloppor; Buteo Start; flupyradifuron; betningsmedel; Phyllotreta spp.;

  Sammanfattning : Sedan 2013 har betningsmedel innehållande neonikotinoider varit förbjudna. I och med förbudet minskade odlingen av vårraps i Sverige med 90 % trots att grödan har många goda egenskaper. En av anledningarna bakom den minskade odlingsarealen är bristen på effektiva bekämpningsmedel mot jordloppor. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas erfarenheter att leva med en närstående med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronica Ludvigsson; Sofia Nyström; [2021]
  Nyckelord :Dementia; family; spouses; experience; qualitative; Demens; familj; anhöriga; erfarenheter; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att befolkningens livslängd ökar, diagnostiseras fler individer med demenssjukdom. Demenssjukdom är ett livslångt syndrom som har ett progredierande förlopp. Beteendestörningar som sjukdomen kan leda till är vanföreställningar, misstänksamhet, aggressivitet och ilska. LÄS MER

 5. 5. Stöd till äldre med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie om enhetschefers erfarenheter kring stöd till äldre med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Ahlskog; Chloé Högosta; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; Elderly; Comorbidity; Gerontology; Support; Psykisk ohälsa; Äldre; Samsjuklighet; Gerontologi; Stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland äldre har ökat i samhället och är ett relativt outforskat ämne. Cirka 22 % av populationen som led av psykisk ohälsa eller beteendestörningar under 2019 var del av Sveriges äldre befolkning. Detta resulterar i ett ökat behov av stöd till äldre med psykisk ohälsa. LÄS MER