Sökning: "betonad femininitet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden betonad femininitet.

  1. 1. Modiga pojkar och hjälpsamma flickor : En diskursanalys hur manligt och kvinnligt framställs i läseböcker från 1950-talet, 1970-talet och 2000-talet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Mikaela Riedl; [2011]
    Nyckelord :gender; reading books; text analysis; social construction; segregation; hegemonic masculinity; emphasized femininity; genus; läseböcker; textanalys; social konstruktion; isärhållning; hegemonisk maskulinitet; betonad femininitet;

    Sammanfattning : Societies are surrounded by unaware attitudes and views about what is masculine and what is feminine and this can contribute to people being raced differently. Boys and girls are shaped to think and act in different ways from an early age because of their gender. LÄS MER