Sökning: "betonade stavelser"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden betonade stavelser.

 1. 1. "Han låter svensk" : En undersökning av svenskfödda lyssnares upplevelse av andraspråkstalares uttal

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Johanna Eriksson; [2013]
  Nyckelord :uttal; prosodi; kontrastiv längd; lyssnarvänlighet; begriplighet;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på en undersökning där ett eventuellt samband mellan svenskfödda lyssnares är upplevelse av vad som ett begripligt och lyssnarvänligt uttal hos andraspråkstalare, och durationen av de långa ljuden i betonade stavelser hos andraspråkstalare utreds. En lyssnargrupp bestående av 20 personer med svenska som förstaspråk fick lyssna på inspelningar av 6 andraspråkstalare som utifrån en bild och tio stödord skapade en berättelse. LÄS MER

 2. 2. Svensk prosodi - en möjlighet för alla?! En studie om vuxnas möjlighet att förbättra sitt uttal med hjälp av uttalsträning och ökad språklig medvetenhet : En studie om vuxnas möjlighet att förbättra sitt uttal med hjälp av uttalsträning och ökad språklig medvetenhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Sommar; [2011]
  Nyckelord :pronunciation; prosody; linguistic consciousness; Swedish as a second language; adults; listening comprehension; uttalsträning; prosodi; språklig medvetenhet; svenska som andraspråk; ”reparations-elever”; hörförståelse;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker möjligheterna för vuxna inlärare med ett redan befäst icke målspråksenligt uttal, att förbättra sitt uttal med hjälp av riktad uttalsträning och ökad språklig medvetenhet. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur samtal som ska tydliggöra svenska språkets karaktärsdrag, gällande uttal och uppbyggnad i kombination med riktad uttalsträning, påverkar inlärarnas förmåga att tillägna sig grunddrag i svensk prosodi. LÄS MER

 3. 3. Körläsning, konsonanter och betonade stavelser – om uttalsundervisning inom Sfi och svenska som andraspråk

  C-uppsats,

  Författare : [2010]
  Nyckelord :Uttal; uttalsundervisning; prosodi; Sfi; svenska s;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Att undersöka hur man undervisar i uttal inom Sfi och svenska som andraspråk och vilken prioritet uttalhar i jämförelse med andra moment som till exempel grammatik, läs- och skrivkunskap och hörförståelse. Ävenattityd till brytning behandlas i uppsatsen. LÄS MER