Sökning: "betong och stål"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden betong och stål.

 1. 1. Handberäkningar och finita elementanalyser : Betydelsen av materialvalet  på skillnaden mellan beräkningsmetoderna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Johanna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Handberäkningar; finita elementmetoden; Eurokod; EKS 11;

  Sammanfattning : För att kunna säkerställa att en byggnad kan konstrueras enligt lagarna krävs att man vet hur storbelastning konstruktionen kommer utsättas för och därför är lastnedräkning viktig fördimensioneringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka de skillnader som uppstår när mananvänder förenklingarna som finns i handboksformlerna jämfört med den avancerade finitaelementanalysen och hur materialvalet påverkar skillnaden. LÄS MER

 2. 2. Urban mining - Återvinning av byggnadsmaterial i främre Boländerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Disa Ekholm; Alice Hallberg; Ellen Stenlund; Johan Wallsten; Sara Westerström; [2020]
  Nyckelord :Urban mining; Hållbarhetsmodell; Återvinning; Återanvändning; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Boländerna är ett äldre industriområde i sydöstra Uppsala som ska omvandlas till en ny stadsdel. Med detta har frågan om utnyttjande av redan befintliga byggnadsmaterial i området uppmärksammats. LÄS MER

 3. 3. En jämförelsestudie av två byggnadsstommar med avseende på deras klimatpåverkan & beständighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Charbel Khadra; Robin Möller; [2020]
  Nyckelord :Beständighet; Betongstomme; BM; Klimatdeklaration; Stålstomme; Climate declaration; Concrete frame; Durability; Steel frame;

  Sammanfattning : Utförandet av klimatdeklarationer för nya byggnader är ett nationellt initiativ i Sverige som syftar till att minska den bebyggda miljöns klimatpåverkan. Denna undersökning syftar till att utföra två klimatdeklarationer för ett LSS-boende för att jämföra dess ursprungliga betongstomme med ett alternativ i stål ur ett klimatperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan korslimmat trä- och armerat betongbjälklag med avseende på bärande egenskaper

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Andreas Vall; Asaad Khalaf; [2020]
  Nyckelord :KL-träbjälklag; Betongbjälklag; FEM-design; Eurokod; Spänningar; Deformation;

  Sammanfattning : KL-trä är ett stommaterial som blir mer och mer intressant till följd av de höga koldioxidutsläppen från de traditionella byggnadsmaterialen betong och stål. KL-träets uppbyggnad möjliggör hög bärförmåga trots dess lätta egentyngd. Syftet för examensarbete är att jämföra KL-trä och armerad betongbjälklags bärande egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Jordhuset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Helena Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Jordhuset; jordhus; stampad jord; arkitektur; earth house; rammed earth; architecture;

  Sammanfattning : Examensarbetet Jordhuset består av två delar där den första delen handlar om jordarkitektur och mina jordexperiment. Den andra delen är ett resultat av mina undersökningar och mitt gestaltande förslag till ett jordhus i det svenska klimatet. LÄS MER