Sökning: "betul gul"

Hittade 1 uppsats innehållade orden betul gul.

  1. 1. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ undersökning om pedagogernas arbetssätt när det gäller språkligt heterogena grupper i förskolan

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Gül Betül; [2013]
    Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; förstaspråk; andraspråk; succesiv; simultant; flera förstaspråk; pedagogernas arbetssätt; modersmål;

    Sammanfattning : The purpose of my study was to visualize how teachers works with multilingual children in pre-school, the methods used to stimulate and develop primary and secondary language and how teachers does see second languages development with the help of the primary language. The study consists of qualitative methods in form of interviews which are made with four teachers who work within the pre-school. LÄS MER