Sökning: "betydelsen för omvårdnad"

Visar resultat 6 - 10 av 343 uppsatser innehållade orden betydelsen för omvårdnad.

 1. 6. Faktorer som underlättar för barn i samband med nålrelaterade procedurer. Intervjustudie med sjuksköterskor på barnakutmottagning.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Haskel; Frida Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Barnakutmottagning; Erfarenheter; Nålrelaterade procedurer; Sjuksköterskor; Stödja;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är vanligt förekommande inom barnsjukvården och är barns främsta sjukhusrädsla. Tidigare forskning belyser sjuksköterskans roll i att främja och hantera situationen för att minska barns rädsla och ångest. LÄS MER

 2. 7. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med HIV : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emmelie Holmgren; Ulrika Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Omvårdnad; sjuksköterskor; hiv; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : HIV är en obotlig sjukdom som gör att kroppens immunförsvar bryts ner. Att möta och vårda personer med HIV kan ses som en utmaning för sjuksköterskor eftersom det är en grupp människor som är stigmatiserade och diskriminerade i samhället. LÄS MER

 3. 8. Individanpassad applikation för information och stöd som komplement i neonatalvården : Föräldrars erfarenheter av applikationen Neo föräldrastöd

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Heimerback; Emelie Fråstad; [2020]
  Nyckelord :E-health; Information; Neonatal Care; Paediatric nurse; Person-centred care; Barnsjuksköterska; E-hälsa; Information; Neonatalvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas tio procent av alla nyfödda barn på neonatalavdelning. Föräldrar till prematurfödda barn känner sig ofta oförberedda i föräldraskapet då födseln ofta uppstår plötsligt. Ett av de behov föräldrar upplever på en neonatalavdelning är att få tillgång till information. LÄS MER

 4. 9. Betydelsen av emotionell omvårdnad hos närstående som förlorat en person i plötslig död : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Hanna; Victoria Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Bereavement; Caring; Next of kin; Support; Unexpected death; Förlust; Närstående; Omvårdnad; Plötslig död; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vårdyrket är det ofrånkomligt för sjuksköterskor att möta döden och det finns skillnader på väntad och oväntad död. Dödsfallet för närstående som förlorat en person i plötslig död kan upplevas som en traumatisk händelse. LÄS MER

 5. 10. Vårdpersonalens erfarenheter vid implementering och arbete med god och nära vård för de mest sjuka äldre individerna : en kvalitativ empirisk studie med fokusgrupper

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erica Dåderman; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; Collaboration; Continuity; Person-centered care; Teamwork; Kontinuitet; Personcentrerad vård; Samverkan; Tillgänglighet; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien belyser utmaningarna med en växande andel äldre befolkning nationellt och de förändringar av vården som behövs för att täcka behoven med befintliga resurser. Regeringen har tillsatt en utredning för att redogöra för vilka förändringar som behöver göras inom hälso-och sjukvård för att klara förutsättningarna i framtiden, och bygga upp god och nära vård till befolkningen. LÄS MER