Sökning: "betyg A"

Visar resultat 16 - 20 av 570 uppsatser innehållade orden betyg A.

 1. 16. Varierande hinder och svårfångade möjligheter för språkintroduktionselever : En vansklig resa i tiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Johan Sjödin; [2019]
  Nyckelord :academic; language; socio-cultural; mathematics; shortcomings; obstacles; progress; factors; språkintroduktion; sociokulturell; matematik; motivation; kartläggning; hinder; flerspråkig; framgångsfaktor;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från ämnet matematik och bygger på intervjuer av språkintroduktionselever, möten och diskussioner med lärare samt resultat från ett delprov i matematik. Resultaten har tagits fram genom en bred, induktiv tematisk analys och beskriver elevuppfattningar kring hinder och möjligheter som de upplevt i undervisning före ankomst till Sverige respektive inom språkintroduktionsundervisning i Sverige. LÄS MER

 2. 17. Hur påverkas fisksamhällen av kemiska och fysikaliska faktorer : En jämförelse av fiskfauna mellan Tidaholm och Tibro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Jonas Wester; [2019]
  Nyckelord :Fisksamhällen; Tidanån;

  Sammanfattning : I augusti år 2018 genomfördes två provfisken i ån Tidan på platserna Tibro och Tidaholm. Syftet med studien var att titta påom artdiversiteten skiljer sig mellan två olika och skilda lokaler i samma vattendrag. I studien diskuteras också vadlikheter och skillnaderi artsamhällenas sammansättning kanbero på. LÄS MER

 3. 18. Språkliga resurser vid utredande text : En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Andreas Sivertsson; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; betyg; språklig nivå; nationella prov;

  Sammanfattning : Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera i olika kontexter. Utvecklingen av olika språkliga resurser sker i undervisningen i skolan vilket leder till föreliggande studiens undersökningsområde. LÄS MER

 4. 19. Problematisk skolfrånvaro, skolavhopp och förebyggande arbete i grundskola och gymnasium : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Beatrice Hernandez; [2019]
  Nyckelord :Problematic school absence; school drop-out; inclusion; systematic research review; pupil’s mental health; Bronfenbrenner’s socio ecological interaction; social climate; Problematisk skolfrånvaro; skolavhopp; inkludering; systematisk forskningsöversikt; eleverna psykiska ohälsa; Bronfenbrenners socio-ekologisk interaktion; socialt klimat;

  Sammanfattning : Hög skolfrånvaro och akademiskt misslyckande, även om det är ett komplicerat problem, kan inte ses som en följd av individens brister eller oförmåga. Forskningen bekräftar att skolsystemet som bär huvudansvaret kan göra mycket för de elever som riskerar att inte uppnå utbildningsmålen, som är långt ifrån skolan och som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 20. Hållbara investeringar : En analys av svenska SR-investerare En studie om hur svenska aktiesparares ESG-snitt påverkas av demografiska och socioekonomiska aspekter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johanna Månsson; Astrid Tingström; [2019]
  Nyckelord :ESG mean; ESG criteria; Thomson Reuters ESG Score; SRI; SR-investors; Sweden; demographic and socioeconomic characteristics; ESG-snitt; ESG-kriterier; Thomson Reuters ESG Score; SRI; SR-investerare; Sverige; demografiska och socioekonomiska egenskaper;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hos svenska investerare finns ett ökat intresse för hållbara investeringar, således har även efterfrågan på att mäta bolags hållbarhetsarbete utifrån ESG-kriterier ökat. Forskning om vem, utifrån demografiska och socioekonomiska aspekter, som väljer att investera i aktier med ett ESG-betyg är begränsad. LÄS MER