Sökning: "betyg och bedömning engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden betyg och bedömning engelska.

 1. 1. Lärares arbete med elever som inte når betyget E i engelska på högstadiet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Dushanka Traykvoska Nedelkovska; [2023]
  Nyckelord :engelska; lärares arbete; högstadiet; godkänt betyg; kvalitativ; intervjuer; deltagande observationer;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka vilka erfarenheter ämneslärare har i sina möten med elever som inte når godkänt betyg i engelska på högstadiet. Fokus ligger på ämneslärarnas upplevelser av elevernas skolsituation, vilka anpassningar lärarna tycker att eleverna har mest nytta av, hur mål och utveckling synliggörs men också hur de utformar undervisningen för dessa elever som preciseras även i frågeställningarna. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa engelska för nyanlända elever i ordinarie undervisning årkurs 6–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarah Adnan Erhayem; [2019]
  Nyckelord :engelskundervisning; kod-växling; nyanlända elever; ordinarie undervisning; studiehandledning; translanguaging;

  Sammanfattning : AbstractUppsatsens syfte är att undersöka hur engelsklärare i grundskolans årskurs 6–9 hanterar de utmaningar som de möter i undervisningen av nyanlända elever i ordinarie engelskundervisning samt att belysa de utmaningar som nyanlända elever möter i sådan engelskundervisning. Vissa nyanlända elever kommer med skolbakgrund från sina hemländer medan andra saknar grundläggande kunskaper i engelska. LÄS MER

 3. 3. Hur bedöms elevers skrift i ämnet engelska? – enstudie av 10 lärares metoder och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Bjarnestam; [2018]
  Nyckelord :engelska; textbedömning; bedömningsmetod; bedömning; skrift; betyg; utvärdering text; textproduktion; plagiat;

  Sammanfattning : Detta examensarbete diskuterar frågan hur lärare i engelska praktiskt arbetar med att bedöma elevers textproduktioner. Tio lärare intervjuades (24 frågor) och deras svar jämförs med internationella forskningsrapporter i ämnet på grund av att det var svårt att hitta forskning om bedömningsmetoder eller modeller gällande engelska elevtexter i Sverige. LÄS MER

 4. 4. (O)lika för alla : En undersökning om likvärdigheten i bedömningen av det nationella provets skriftliga del i engelska 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Lagerstedt; [2017]
  Nyckelord :Engelska; likvärdighet; validitet och reliabilitet; nationella prov; formativ och summativ bedömning; bedömning för lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ur ett likvärdighetsperspektiv undersöka den summativa bedömningen av det nationella provets skriftliga delprov i engelska 6. Fem lärare med olika lång erfarenhet av undervisning och bedömning i engelska har fått ge ett betyg på samma fem elevtexter. LÄS MER

 5. 5. Fyra lärare om könsskillnader och framgång i skolan : Varför ges flickor i högre grad än pojkar ett högre kursbetygjämfört med nationellt provbetyg i engelska 5 och engelska 6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elinor Larsson; [2014]
  Nyckelord :Bedömning; betyg; könsskillnader; nationella prov; skolprestation;

  Sammanfattning : Flickor har under de senaste decennierna presterat bättre än pojkar i den svenska skolan. Attflickornas studieresultat har förbättrats skall naturligtvis ses som en framgång; samtidigt måstelikvärdigheten och jämställdheten i skolan värnas och pojkarnas sämre resultat tas på allvar. LÄS MER