Sökning: "bevattningsramp"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bevattningsramp.

  1. 1. Bevattningseffektivitet i plantskoleproduktion : en begreppsdefinition och en jämförelse av bevattningssystem för buskproduktion i container

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Axelsson Gustav; [2015]
    Nyckelord :bevattning; bevattningseffektivitet; bevattningsramp; bevattningssystem; container; droppbevattning; plantskola; rampbevattning;

    Sammanfattning : Vid containerodling av buskar, i plantskola, är bevattning essentiellt för produktionen. Det finns flera olika typer av bevattningssystem, två vanliga system är droppbevattning och rampbevattning. LÄS MER