Sökning: "bibeltolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet bibeltolkning.

 1. 1. Från synd till välsignelse - Vägen till ett svenskkyrkligt accepterande av homosexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Robert Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; homosexualitet; HBTQ; genuin homosexualitet; Socialkonstruktivism; kristendom; bibeltolkning; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen följer den teologiska bearbetningen av homosexualitet inom Svenska kyrkan mellan 1974 och 2005 i syfte att förstå utvecklingen från en traditionellt entydigt avvisande hållning till en mer nyanserad och accepterande hållning. Detta görs genom kvalitativ och komparativ textanalys, av ett urval centrala dokument som initierats av olika maktbärande instanser och ämbetsinnehavare inom Svenska kyrkan, med fokus på bibeltolkning och bibelbruk. LÄS MER

 2. 2. En hermeneutik värdig Gud? : En undersökning av Maximos Bekännarens hermeneutik och dess potentiella bidrag till dagens bibeltolkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Daniel Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Maximus Confessor; biblical interpretation; exegesis; hermeneutics; theoprepes; defectus litterae; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Some theological schools consider the human conscience to be subordinate as a means to revelation of God’s nature compared to the biblical text. This can lead the reader of these texts to do violence to their own conscience by conforming it to the perceived biblical witness, although the two (the reader’s conscience and the biblical witness) can appear as in stark contrast to one another. LÄS MER

 3. 3. "Var fruktsamma och föröka er..." - men hur? Assisterad befruktning i judisk och katolsk bibeltolkning och teologi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Gunnarsdotter Konnebäck; [2019-06-27]
  Nyckelord :assisted Reproductive Technology; IVF; Judaism; Catholicism; the Story of Creation;

  Sammanfattning : This study is an investigation of the arguments and the discussion concerning Assisted Reproductive Technology (ART) and its relation to doctrines in the Jewish and Catholic faith traditions. In the creation story of the Bible, God commands humans to be fruitful and multiply and in the light of this story, this essay examines the approaches towards ART from the twodifferent perspectives of faith: How are human beings meant to, or allowed to, procreate. LÄS MER

 4. 4. Bibeltolkningens olika ansikten : En kvalitativ innehållsanalys av Svenska kyrkans och romersk-katolska kyrkans församlingars bibelsyn.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Ingemarsson; [2019]
  Nyckelord :bibeltolkning; bibelsyn; kodning; innehållsanalys; hermeneutik; Svenska kyrka; Romersk-katolska kyrkan;

  Sammanfattning : Ändamålet med föreliggande rapport har varit att undersöka hur fem församlingar från Svenska kyrkan och fem församlingar för romersk-katolska kyrkan framställer sin bibelsyn på sina hemsidor. För att besvara ändamålet har rapporten brutits ner till två frågeställningar där en undersökning kring hur församlingarna yttrar sin bibelsyn på sina hemsidor har gjorts. LÄS MER

 5. 5. “Joskus rajaton rikkoo rajan – Ibland bryter den gränslösa gränsen” : Religiös identitet hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Anoo Niskanen; [2017]
  Nyckelord :Religiosity; culture; language; national minorities; diversity; anomaly; generations; Swedish Finlanders; Sweden Finns; assimilation; revival movements; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth; Religiositet; kultur; språk; nationella minoriteter; mångfald; anomali; generationer; sverige-finländare; sverigefinnar; assimilering; väckelserörelser; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka olika religiösa inriktningar som finns bland sverigefinländare idag och vilken religiös bakgrund de har. Ett annat syfte har varit att ta reda på om religionen spelar en primär eller en sekundär roll för identiteten jämfört med kultur och språk hos sverigefinländare, och om det finns skillnader i den religiösa identiteten hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare, samt hur dessa förmodade skillnader kan förklaras. LÄS MER